Veldproeven met organische mest uit Nederland in Hongarije positief

De eerste resultaten van de veldproeven met organische mest uit Nederland in Hongarije zijn positief. Op 5 praktijklocaties is het gebruik van pluimveemestkorrels en gecomposteerde mest in maïs en zonnebloemen onderzocht op opbrengstverschillen en gewaskwaliteit.

Vooral op de arme zandgronden zijn de opbrengsten door gebruik van organische mest significant beter vergeleken met de proefvelden zonder organische mest. De veldproeven worden begeleid en uitgevoerd door een gespecialiseerd Hongaars bedrijf in grond- en gewasonderzoek en advisering.

De veldproeven maken onderdeel uit van het project ‘Natural Minerals for Hungary’. Het project heeft 3 doelen. De deelnemers willen organische mest uit Nederland toepassen in de Hongaarse landbouw, een positieve opstelling bereiken bij de Hongaarse landbouwsector tegenover het gebruik van organische mest en inzicht verkrijgen in de optimale logistieke transportlijnen van en naar Nederland. Gerrit Kiers is aangesteld als liaison voor het coördineren van alle activiteiten in Hongarije. Naast de veldproeven en demonstraties wordt in de contacten met Hongaarse overheden, landbouworganisaties, onderzoek, voorlichting en de agrarische media aandacht gevraagd voor het belang van organische bemesting. Kennisontwikkeling en –verspreiding over dit onderwerp is een belangrijke activiteit.

Het project is tot stand gekomen naar aanleiding van een handelsmissie naar Hongarije in 2012, waarbij er nagegaan is of er marktmogelijkheden zijn voor de afzet van Nederlandse mestproducten. Gebleken is toen dat de kennis in Hongarije over het gebruik van organische mest beperkt was en dat akkerbouwers snel geneigd en gewend waren om kunstmest te gebruiken. De landbouwgronden kampen met een afnemend organisch stofgehalte. Daarbij heeft Hongarije – anders dan Nederland – een negatieve fosfaatbalans. Een betere bodemvruchtbaarheid betekent ook minder gevoeligheid voor droogte en gezondere gewassen met een hogere opbrengst.

Een consortium van exporteurs van organische meststoffen heeft een convenant gesloten met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) om daarmee de afzet van organische meststoffen in Hongarije te bevorderen. Het consortium wordt gevormd door de bedrijven DOFCO International, Komeco, Eraspo Imex en Samagro en wordt ondersteund door Bureau Mest Afzet. Bij de uitvoering is de Landbouwraad in Hongarije, Martijn Homan, nauw betrokken. (Bureau Mest Afzet / AgriHolland)

Meer over: Nieuws | Uitrijden
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: