Extra weidegang nodig voor gebruik sleepvoet

Om na 1 januari 2019 op grasland op klei- en veengrond de sleepvoetbemester met onverdunde mest bij te mogen gebruiken moet er bovengemiddeld geweid te worden om tot voldoende reductie van ammoniakemissie te komen. Zo meldt AgriHolland.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft toelichting gegeven in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer.

De ammoniakemissie op bedrijfsniveau moet minstens gelijk zijn aan een bedrijfssituatie waar de melk- en kalfkoeien 720 uren weidegang per jaar hebben en alle drijfmest emissiearm wordt aangewend (dat is met een systeem waarbij de ammoniakemissie gelijk is aan die van een zodenbemester). Om de sleepvoetbemester toe te passen waarbij alle drijfmest onverdund wordt uitgereden, zijn er gemiddeld 4.200 weide-uren nodig om aan deze voorwaarde te voldoen. Dat wordt lager naarmate een groter aandeel met een emissiearm systeem wordt uitgereden: bij 60% emissiearm zijn 2450 weide-uren nodig. Schouten baseert zich hierbij op een advies van de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM.)

Schouten is niet van plan in de regelgeving een uitzondering te maken voor de noodzakelijke borgingstechniek in het slangaanvoersysteem waarbij een sleepvoetbemester als bemestingselement wordt gebruikt. Elk systeem dat in combinatie met een dergelijk bemestingselement wordt gebruikt en water moet gebruiken voor verdunning zal bij controle door middel van borgingstechniek moeten kunnen aantonen dat op de juiste wijze de verdunning is toegepast. Het slangaanvoersysteem met sleepvoetbemester heeft ten opzichte van het systeem waarbij een tankwagen met daarachter een sleepvoetbemester of waarbij een zodenbemester wordt toegepast als voordeel dat er minder trekkracht nodig is, aldus Schouten.

Met medefinanciering van het ministerie zijn er onderzoeken uitgevoerd door het bedrijfsleven om tot alternatieven te komen voor gebruik op grasland op klei- en veengrond. De alternatieven die voldoen aan de voorwaarden, zijn de pulse-trackbemester die de drijfmest in kuiltjes in de grond brengt en de sleepvoetbemester waarbij de drijfmest verdund met water (twee delen mest en één deel water) op de grond wordt gebracht in strookjes van maximaal 10 cm breed. Voor deze alternatieven werkt het ministerie nu aan de uitwerking van de regelgeving zodat deze kunnen worden toegepast in 2019. (AgriHolland)

Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: