Fosfaatrechtenstelsel aangepast voor vleesveehouderij

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft maatregelen genomen waardoor vleesveehouders hun bedrijfsvoering voortzetten zonder daarbij beperkingen van het fosfaatrechtenstelsel te ondervinden. Het gaat om de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee en de Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij. Dat meldt AgriHolland.

Via de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee wordt verduidelijkt welk jongvee onder het begrip melkvee in de zin van de Meststoffenwet valt en derhalve onder het fosfaatrechtenstelsel. Met de beleidsregel wordt verhelderd dat voor jongvee in de vleesveehouderij alleen fosfaatrechten noodzakelijk zijn wanneer dit jongvee wordt gehouden met de bedoeling een kalf te krijgen. Voor jongvee dat nooit zal afkalven en dus alleen gehouden wordt voor de productie van vlees zijn geen fosfaatrechten nodig. Op basis van de beleidsregel is voor vleesveehouders helder voor welke dieren zij fosfaatrechten nodig hebben. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) zal aan de hand van de beleidsregel de initiële toekenning van fosfaatrechten aan vleesveehouders en gemengde bedrijven herzien.

Via de Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij wordt bepaald dat een zoogkoeienhouder die hier aan deelneemt deelneemt is vrijgesteld van de verplichting om over fosfaatrechten te beschikken voor dieren die ook afkalven. Voorwaarden zijn dat de initieel toegekende rechten komen te vervallen en dat vrouwelijk jongvee van het bedrijf niet in de melkveehouderij terechtkomt. Het ontwerp van de vrijstellingsregeling moet nog de notificatieprocedure voor technische voorschriften doorlopen. Daarbij geldt een termijn van 3 maanden waarbinnen de Europese Commissie of andere lidstaten bedenkingen kenbaar kunnen maken. Deze termijn is op 18 juli gestart. De regeling kan na afronding van de notificatieprocedure worden ingevoerd.

In de vrijstellingsregeling zelf zijn bepalingen opgenomen om te voorkomen dat vleesveehouders én een beroep doen op de vrijstellingsregeling én profiteren van de opbrengst uit verkoop van de aan hen toegekende rechten. Ook in het aangekondigde wetsvoorstel zal worden voorkomen dat vleesveehouders, die als gevolg van het wetsvoorstel niet langer over rechten hoeven te beschikken, de aan hen toegekende fosfaatrechten te gelde kunnen maken.

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: