Mest-app voor optimale bemesting

Er komen steeds meer mestsoorten op de markt. Hoe kun je de langbouwkundige en milieuwaarde van verschillende organische mestproducten waarderen? Hiervoor is een speciale app in ontwikkeling. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij.

Waarom een app?

De keuze van de soort organische mest heeft invloed op diverse bedrijfsaspecten zoals bemestingskosten, organische stofaanvoer en emissies, zoals ammoniak en broeikasgassen. Een eenvoudige tool om dit in beeld te brengen kan de ondernemer helpen bij de keuze welke mestsoort het beste past op een bedrijf gegeven de gewas- en bodembehoefte. Binnen het project Sturen op Mestkwaliteit is in samenwerking met Eurofins een mest-app in ontwikkeling. Vanuit Wageningen University & Research zijn rekenregels ontwikkeld die door Eurofins in een app worden opgenomen.

Bemestende waarde berekenen

Met deze app kan op basis van de mestsamenstelling de bemestende waarde berekend worden. Naast de stikstof, fosfaat en kali wordt ook de aanvoer van zwavel, magnesium en een aantal spore elementen weergegeven. Ook de aanvoer van effectieve organische stof kan deze app berekenen. Dat laatste gebeurt op basis van de huidige kengetallen zoals weergegeven in het ‘Handboek Bodem en Bemesting’. In het project is tevens gekeken naar de mogelijkheden van een snelle meting van afbreekbaarheid van de organische stof. Indien dit een werkbaar systeem oplevert, zal de app hierop worden aangepast, zodat bijvoorbeeld kan worden gewerkt met een partij-specifieke EOS-gehalte

Tevens zijn de bemestingskosten in kaart gebracht. Hierbij gaat het om de besparing op kunstmestkosten en kosten die samenhangen met de organische mest zoals de prijs en de toedieningskosten. Indien gewenst kan er ook een financiële waarde aan de organische stof worden toegekend.

Ammoniakemissie

Naast de landbouwkundige aspecten worden ook de ammoniakemissie bij toediening en de broeikasgasemissies die samenhangen met de bemesting berekend. De ammoniakemissie is berekend op basis van de hoeveelheid aangevoerde NH3-N in de mest en de toedieningstechniek. Bij de broeikasgasemissies gaat het om zowel de directe emissies van CO2 via brandstofverbruik en lachgasemissies als de indirecte emissies als gevolg van kunstmestproductie.

De app kan zowel op gewas- als bedrijfsniveau ingezet worden. De app biedt echter niet de mogelijkheid om de bouwplansamenstelling, opbrengsten en dergelijke te kunnen invoeren. Dit betekent dat voor toepassing op bedrijfsniveau de gebruiker zelf gegevens zal moeten invoeren zoals bijvoorbeeld de kalibehoefte van het bouwplan. (Verantwoorde Veehouderij)

Meer over: Nieuws | Uitrijden
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: