LTO: vrees voor onvoldoende ontwikkelingsruimte bij stikstofaanpak

Het kabinet kondigt in het kader van het stikstofbeleid een investering van 5 miljard euro tot 2030 aan. Een groot deel van dat bedrag is bedoeld voor natuurverbetering, een substantieel deel gaat naar ondernemers in de landbouw die stoppen. Slechts een beperkt deel is gericht innovatie en emissiereductie in de bedrijfsvoering van boeren. LTO Nederland vreest dat met dit pakket onvoldoende ontwikkelingsruimte voor de toekomst wordt gecreƫerd.

De landbouworganisatie stelt dat het voor circa 1,3 miljard euro opkopen van veehouderijbedrijven vele malen minder effectief is dan wanneer eenzelfde bedrag in het nog verder verbeteren van de bedrijfsvoering via innovaties, management en investeringen zou worden gestoken. LTO vindt ook het niet acceptabel dat het verschil in stikstofemissierechten tussen de binnen de Wet op natuurbescherming vergunde en de gerealiseerde capaciteit van veehouderijbedrijven wordt afgenomen. De organisatie kondigt aan een juridische procedure te starten om dat aan te vechten.

Er komt in totaal 280 miljoen euro subsidie beschikbaar voor brongerichte verduurzaming via stalmaatregelen. Na een verkennend onderzoek komen er aangescherpte emissienormen voor ammoniak bij nieuwe stallen en geplande renovaties. Op termijn gaan de aangescherpte normen ook voor bestaande stallen gelden. Zonder werkbare en betaalbare stalsystemen en fatsoenlijke compensatie is dit voorstel voor LTO onacceptabel. In Noord-Brabant is zichtbaar hoe deze constructie veehouders in grote problemen brengt. Boeren komen voor grote verplichte investeringen te staan die niet passen in de normale bedrijfseconomische cyclus. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit benadrukt dat er sprake zal zijn van een goede overgangsregeling. LTO zal de minister hieraan houden en wil hier concrete toezeggingen over.

Het kabinet lijkt voor reductie van de emissie van stikstof via het voer voor het jaar 2020 voor verplichtingen op detailniveau te kiezen. Daarna wil de minister alsnog tot afspraken met de sector zelf komen. LTO stelt dat het beter was geweest als er direct afspraken met de sector waren gemaakt. Voor meer weidegang wordt wel vertrouwen uitgesproken in de ambities van boeren en wordt ingezet op voorlichting en scholing.

LTO had graag gezien dat het kabinet had gekozen om toe te werken naar een generieke drempelwaarde voor lage stikstofemissies. Het kabinet heeft beloofd de bedrijven die binnen het Programma Aanpak Stikstof konden volstaan met een melding vanwege een laag niveau van stikstofdepositie op natuurgebieden te legaliseren. De manier waarop dit gebeurt roept nog vragen op, met name hoe snel dit traject werkt en of het daadwerkelijk voor alle bedrijven uit deze groep al gelden.

Het kabinet meldt dat er op provinciaal niveau een meldingsplicht voor extern salderen komt. Het is goed dat het kabinet dergelijke controlesystematiek inbouwt, vindt LTO. De organisatie vreest echter dat er grote verschillen per provincie gaan ontstaan. Het is daarom belangrijk om in gebieden en op provinciaal niveau tot een beleidskader te komen waar boeren en tuinders ook invloed op kunnen uitoefenen. (LTO / AgriHolland)

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: