Onderwerp: Uitrijden

Dierlijke mest, zuiveringslib en kunstmeststoffen mogen niet het hele jaar worden uitgereden. Het hangt af van de grondsoort, de mestsoort, het type mest en of het om gras- of bouwland gaat. Er zijn veel regels en daarmee gepaard gaande nieuwsberichten. Hieronder vindt u het laatste nieuws over het uitrijden van mest.

Humuszuren halveren de fosfaatbemesting

29 april 2011

De fosfaatbemesting op aardappelen kan zonder opbrengstverliezen met de helft lager door het gebruik van Humifirst. Dat blijkt uit onderzoek van leverancier Triferto in pootgoed (2008) en in zetmeel- en consumptieaardappelen (2007). Belgisch onderzoek bevestigt de uitkomsten. Lees verder

Duurzame Agroproductie bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO)

29 april 2011

Filmpje over de business unit Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroente van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO AGV). PPO AGV zet zich in om duurzame landbouw mogelijk te maken. Daartoe wordt onderzoek verricht naar innovaties op het gebied van gewasbescherming, teeltsystemen en bemesting Lees verder

Teugels aangehaald in mestbeleid 2010-1213

28 april 2011

Zand- en lössgronden krijgen het de komende jaren voor de kiezen. Vooral op die gronden moet de kwaliteit van het grondwater verbeteren. In het Vierde actieprogramma nitraatrichtlijn gelden strengere normen voor het gebruik van fosfaat en stikstof. Lees verder

Uitrijden organische mest luistert nauw

28 april 2011

De voorjaarsbemesting van organische mest op bouwland is precies werk. „De bieten en aardappelen vertellen je later in het seizoen waar je goed hebt bemest”, vat loonwerker Harry Koonstra uit Vinkenbuurt het treffend samen. Lees verder

Agricultural nitrogen use in selected EU countries : a comparison of N recommendations, and restrictions in response to the EU Nitrate Directives

28 april 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Nieuwe meststoffen doen het beter in aardappelen dan KAS

28 april 2011

Enkele nieuwe meststoffen werken in aardappelen efficiënter dan een eenmalige stikstofbemesting met KAS. Dat blijkt uit driejarige bemestingsproeven in opdracht van het HPA. Een verbeterd stikstofbijmestsysteem op basis van KAS is ook efficiënter dan een eenmalige gift, met behoud van opbrengst en kwaliteit. Lees verder

‘Omgaan met bodem drastisch anders’

28 april 2011

Akkerbouwers moeten meer nadenken over de effecten van hun handelen voor de bodemgezondheid. Volgens directeur Jan Feersma Hoekstra van Agriton overheerst de keuze voor het voordeel op de korte termijn. Het maken van een verkeerde keuze in de bemesting, machine-inzet of teelt, kan op de lange termijn een lagere opbrengst van minder kwaliteit opleveren. „Kies voor ureum in plaats van kalkammonsalpeter.” Lees verder

Preidag voorziet in behoefte

27 april 2011

Demonstraties van plantmachines, spuittechniek en een rooier van Asalift; daarnaast een bemestingsdemo; het rassenaanbod van diverse zaadfirma’s en het composteren van preiafval. Dat en nog veel meer was te zien op de goed bezochte Landelijk Preidag op 15 oktober 2010 op PPO Vredepeel. Lees verder

Erfahrungen mit Luzerne- und Kleegras : die empfindlichen Futterpflanzen unter experimentellen Bedingungen in der biologisch-dynamischen Praxis des Dottelfelderhofes

23 april 2011

De grondslag van de biologische landbouw, de vlinderbloemigen, worden steeds meer aangetast door een reeks ziekten en plagen. Dit artikel bericht van een gevonden samenhang tussen nematoden in het opvolgende graangewas en een krappe nutriëntentoevoer, met name kalium. Dit verklaart zich onder andere door een hoge kaliumbehoefte van grasklaver. Lees verder

Ökologischer Landbau in Nordrhein-Westfalen : Ertrags- und Qualitätssicherung im ökologischen Kartoffelbau; Vorkeimung, Stickstoffversorgung, Kupferbehandlung ; Informationen für Beratung und Praxis

23 april 2011

De volgdende teeltmaatregelen kunnen in de biologische aardappelteelt worden toegepast om Phytophthora-infecties tegen te gaan en de opbrengsten te verhogen: rassenkeuze, gezond plantgoed, voorkieming, juiste bemesting, loofbehandeling met koper en inzetten van bodemverbeteraars en versterkende middelen. De maatregelen voorkieming, organisch bijmesten en koperbehandeling werden in een veldproef onderzocht Lees verder