Onderwerp: Verwerken

Vanaf 2014 gelden er strengere regels om het mestoverschot te beperken. Veehouders hebben nu een mestverwerkingsplicht: een deel van hun mestoverschot moet verplicht worden verwerkt. Er zijn verschillende technieken voor mestverwerking. Veehouders hebben de keuze om zelf aan de slag te gaan met mestverwerking of de verwerking uit te besteden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestverwerking.

Vergisting van gras uit natuurgebieden in combinatie met runderdrijfmest = Digestion of grass from nature reserve areas in combination with dairy slurry

1 mei 2011

Door een toenemende omvang van natuurgebieden met een verschralingsdoelstelling komt in de komende jaren steeds meer natuurgras beschikbaar. Vergisting met drijfmest is een mogelijke manier om dit gras te benutten. Deze rapportage doet verslag van een pilot waarbij natuurgras vergist is met runderdrijfmest. Vergisting blijkt mogelijk te zijn. Of het een rendabele manier van verwerken is zal mede afhangen van de kosten voor alternatieve verwerkingsmethoden. Dit praktijkonderzoek is in opdracht van It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en LNV verricht Lees verder

Goud scheiden : mestverwerking : 75 jaar 1929 2004 Aver-Heino

1 mei 2011

Uitleg wordt gegeven van de scheiding van de mest afkomstig van de melkveestal op het Biologisch Praktijkcentrum Aver-Heino en hoe de mest er na een jaar opslag uitziet Lees verder

Intensief hightechbedrijf haalt Minas-norm 2004 : toch extra kosten voor mestafvoer bij nieuw mestbeleid 2006

1 mei 2011

Vanaf 2006 vervalt Minas en moet het hightechbedrijf van de Waiboerhoeve in Lelystad voldoen aan het stelsel van gebruiksnormen. Tot die tijd is Minas van kracht en moet het bedrijf zuinig omspringen met mineralen om een overschotheffing te voorkomen. Dit artikel beschrijft de resultaten van 2004 en de gevolgen van het nieuwe mestbeleid per 2006 Lees verder

Introductie van innovatieve mestscheider

1 mei 2011

Praktijkcentrum Sterksel introduceert tijdens de open dagen een nieuwe mestscheider (de K1-press). Uit waarnemingen op een ander bedrijf blijkt dat de scheider een laag energiegebruik, weinig slijtage, weinig storingen en een zeer hoog scheidingsrendement heeft. De scheider werkt op basis van een pers met filter. De techniek is zeer vernieuwend in vergelijking met andere conventionele mestscheiders. Praktijkcentrum Sterksel gaat de mestscheider in onderzoek nemen Lees verder

Mestoverschot probleem in ontwikkelingslanden

1 mei 2011

Om in Nederland milieuverantwoord mest te kunnen afzetten, is onder meer Minas in het leven geroepen. Hoewel het een kostbaar systeem is, functioneert het in grote lijnen goed. Het dumpen van mest komt niet of nauwelijks meer voor. Heel anders is dat in een aantal andere landen. Met name de dichtbevolkte en realtief arme kustgebieden van Azië en Afrika kennen enorme mestoverschotten. Mogelijk dat Nederland in de toekomst kan helpen om die weg te werken Lees verder

Cuban experience in integrated crop-livestock-tree farming

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Mestvergisting op boerderijschaal = Manure digestion on the farm

1 mei 2011

Door vergisting van mest wordt biogas gevormd waaruit via een warmtekrachtkoppeling duurzame elektriciteit en warmte wordt geproduceerd. Hierdoor vindt een reductie plaats in emissie van methaan uit mest en wordt emissie van broeikasgassen uit niet-duurzame energiebronnen voorkomen. Op Praktijkcentra Sterkel en Nij Bosma Zathe is onderzoek gedaan aan twee installaties voor mestvergisting. Beide installaties dienden ook als demonstratie voor praktijkbedrijven. Dit rapport geeft een overzicht van de resultaten van de installaties gedurende de onderzoeksperiode. In de uitgevoerde TEWI-berekeningen blijkt vergisting van varkens- en rundveedrijfmest een reductie potentieel in broeikasgasemissie te hebben wat boven de 50% ligt. Maar voor een rendabele mestvergistinginstallatie moeten bedrijven een omvang hebben die boven gemiddeld ligt. Hierbij zijn bedrijfsspecifieke kenmerken ook van invloed op de economische evaluatie van een mestvergistinginstallatie Lees verder

Mestverwerking : René de Klein: “Geen twijfels over keus voor roosters” / Dichte vloer : Arno van Velzen: “Dichte vloer noodzakelijk voor zand” : serie Stalbouw

1 mei 2011

Bij het volgen van de vorderingen van de stalbouwprojecten van 2 Brabantse families komen hier de keuze van de vloer en de uitvoering ervan aan de orde Lees verder

Mestvergisting is haalbaar : het weten waard

1 mei 2011

Mestvergisting staat in de belangstelling. Zeker nu meer mogelijkheden ontstaan voor co-vergisting. Ook onderzoek besteedt veel aandacht aan mestvergisting. Er zijn al verschillende haalbaarheidsstudies uitgevoerd voor veebedrijven. Toch komt mestvergisting op bedrijven nauwelijks van de grond Lees verder

Mestbewerking : vormen zouten een risico?

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel