Onderwerp: Verwerken

Vanaf 2014 gelden er strengere regels om het mestoverschot te beperken. Veehouders hebben nu een mestverwerkingsplicht: een deel van hun mestoverschot moet verplicht worden verwerkt. Er zijn verschillende technieken voor mestverwerking. Veehouders hebben de keuze om zelf aan de slag te gaan met mestverwerking of de verwerking uit te besteden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestverwerking.

Precision livestock farming ’05

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Herculesstal toont technieken van de toekomst

1 mei 2011

In de Herculesstal op Praktijkcentrum Sterksel worden vele nieuwe grensverleggende technieken samengebracht in één vleesvarkensstal. Dierenwelzijn, kostprijsbeheersing en milieu staan centraal. Daartoe worden speciaal ontwikkelde strodosators gebruikt, sensorvoedering wordt geoptimaliseerd en de mest wordt met een nieuw type indamper/luchtwasser verwerkt tot hoogwaardige mestproducten. Kortom, veel interessante ontwikkelingen voor de varkenshouderij van de toekomst Lees verder

Groene energie uit koeienmest : mestvergisten is pas interessant bij 130 tot 150 melkkoeien en co-vergisting

1 mei 2011

In 6 verschillende scenario’s zijn de kosten, opbrengsten en terugverdientijd van een mestvergistingsinstallatie berekend, waarbij de grootte van de vergister en de hoeveelheid energierijke toevoegstof, zoals mais, varieerde Lees verder

In dierlijke mest is ook kalium van belang

1 mei 2011

De chemische samenstelling wat betreft stikstof, fosfaat en kalium van zeugendrijfmest, en de dikke fractie en dunne fractie na bezinking, en het kaliumgehalte van mestproducten na verdergaande mestbewerking van zeugenmest met diverse technieken. Plus info over de afzetmogelijkheden in akkerbouw en melkveehouderij van varkensmest of varkensmestproducten in relatie tot het kaliumgehalte Lees verder

Vergisting van gras uit natuurgebieden in combinatie met runderdrijfmest = Digestion of grass from nature reserve areas in combination with dairy slurry

1 mei 2011

Door een toenemende omvang van natuurgebieden met een verschralingsdoelstelling komt in de komende jaren steeds meer natuurgras beschikbaar. Vergisting met drijfmest is een mogelijke manier om dit gras te benutten. Deze rapportage doet verslag van een pilot waarbij natuurgras vergist is met runderdrijfmest. Vergisting blijkt mogelijk te zijn. Of het een rendabele manier van verwerken is zal mede afhangen van de kosten voor alternatieve verwerkingsmethoden. Dit praktijkonderzoek is in opdracht van It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en LNV verricht Lees verder

Goud scheiden : mestverwerking : 75 jaar 1929 2004 Aver-Heino

1 mei 2011

Uitleg wordt gegeven van de scheiding van de mest afkomstig van de melkveestal op het Biologisch Praktijkcentrum Aver-Heino en hoe de mest er na een jaar opslag uitziet Lees verder

Intensief hightechbedrijf haalt Minas-norm 2004 : toch extra kosten voor mestafvoer bij nieuw mestbeleid 2006

1 mei 2011

Vanaf 2006 vervalt Minas en moet het hightechbedrijf van de Waiboerhoeve in Lelystad voldoen aan het stelsel van gebruiksnormen. Tot die tijd is Minas van kracht en moet het bedrijf zuinig omspringen met mineralen om een overschotheffing te voorkomen. Dit artikel beschrijft de resultaten van 2004 en de gevolgen van het nieuwe mestbeleid per 2006 Lees verder

Introductie van innovatieve mestscheider

1 mei 2011

Praktijkcentrum Sterksel introduceert tijdens de open dagen een nieuwe mestscheider (de K1-press). Uit waarnemingen op een ander bedrijf blijkt dat de scheider een laag energiegebruik, weinig slijtage, weinig storingen en een zeer hoog scheidingsrendement heeft. De scheider werkt op basis van een pers met filter. De techniek is zeer vernieuwend in vergelijking met andere conventionele mestscheiders. Praktijkcentrum Sterksel gaat de mestscheider in onderzoek nemen Lees verder

Mestoverschot probleem in ontwikkelingslanden

1 mei 2011

Om in Nederland milieuverantwoord mest te kunnen afzetten, is onder meer Minas in het leven geroepen. Hoewel het een kostbaar systeem is, functioneert het in grote lijnen goed. Het dumpen van mest komt niet of nauwelijks meer voor. Heel anders is dat in een aantal andere landen. Met name de dichtbevolkte en realtief arme kustgebieden van Azië en Afrika kennen enorme mestoverschotten. Mogelijk dat Nederland in de toekomst kan helpen om die weg te werken Lees verder

Cuban experience in integrated crop-livestock-tree farming

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel