Onderwerp: Voer

Dieren hebben voedsel nodig. Wat zij eten heeft invloed op de productie en de samenstelling van de mest. Ondernemers met een agrarisch bedrijf houden een administratie bij over de herkomst, de samenstelling en de bestemming van meststoffen. Zo maken zij inzichtelijk hoe ze omgaan met meststoffen. Hieronder vindt u het laatste nieuws dat te maken heeft met voer en mest.

Saldo bepaalt krachtvoergift

2 mei 2011

De introductie van het dynamisch voermodel is een nieuwe stap in de automatisering van de melkveevoeding Lees verder

Guide to laboratory establishment for plant nutrient analysis

2 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Voeding geeft variatie in drijfmest

2 mei 2011

Bij de optimalisatie van melkveerantsoenen moet ook de excretiereductie en mestsamenstelling worden meegenomen. Daarvoor pleit Joan Reijs (Wageningen UR), die promoveerde op onderzoek naar variatie in drijfmestsamenstelling door verschillen in rantsoen Lees verder

Optimalisatie van stikstofbenutting na het scheuren van grasklaver

2 mei 2011

Voor de biologische landbouw is het van groot belang de stikstofverliezen zo veel mogelijk te beperken en de beschikbare mest, samen met de door vlinderbloemigen vastgelegde stikstof, zo efficiënt mogelijk te benutten. Metingen laten zien dat de nitraatuitspoeling onder biologisch grasland veelal laag is, maar dat de nitraatconcentraties na het scheuren van grasland voor graslandvernieuwing of voor de teelt van voedergewassen hoog oplopen. Deze nitraatcijfers worden veroorzaakt door hogestikstofmineralisatie na scheuren van grasklaver. Ondanks deze hoge stikstofbeschikbaarheid wordt in de praktijk snijmaïs nog met 20-40 m3 drijfmest bemest. Vraag is of dit wel een efficiënt gebruik van de beschikbare mest is. Daartoe is in de afgelopenjaren een aantal experimenten bij praktijkbedrijven uitgevoerd, waarbij bemestingsniveau, tijdstip van grondbewerking en gewaskeuze werden gevarieerd en de effecten daarvan op de N-mineraalhuishouding in de bodem en de productie zijn bepaald. In ditrapport worden deze experimenten geanalyseerd, nadat eerst de biologische snijmaïsteelt en nitraatuitspoeling na het scheuren van grasklaver zijn beschreven Lees verder

Methaan te lijf via voer : melkveebedrijven kunnen uitstoot beperken door aanpassen van het rantsoen

2 mei 2011

De melkveesector draagt bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Hoe kunnen veehouders die emissie terugdringen? Wageningse onderzoekers verwijzen onder meer naar het spoor van het rantsoen. Ook een hogere melkproductie per koe helpt. Lees verder

Management van organische stof op zandgrond

2 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Geef fris gras met constant ruw eiwit

2 mei 2011

Een evenwichtig weiderantsoen geeft constante productie en een niet te hoog melkureumgehalte. Veehouderij zet in samenwerking met NMI en Koe en Wij de aandachtspunten op een rij Lees verder

Informatieblad mest van bedreiging naar kans : verlagen van NL fosfaatoverschot door bioraffinage

2 mei 2011

In de Nederlandse landbouw is sprake van een fosfaatoverschot. Dit overschot ontstaat doordat fosfaatbevattende veevoeders worden geïmporteerd, terwijl de resulterende mest in Nederland achterblijft. Door het verlagen van de hoeveelheid fosfaat in veevoeders kan de import van fosfaat en daarmee het overschot op Nederlandse bodem worden gereduceerd. Bij bioraffinage wordt een complexe grondstof door een serie van bewerkingsstappen gefractioneerd tot min of meer zuivere producten. Lees verder

Schuiven met meststoffen kan heel wat euro’s besparen : schaarste resulteert in forse kostenstijgingen

2 mei 2011

Door de mondiaal toegenomen vraag zijn meststoffen flink duurder geworden, maar de mate waarin verschilt per soort. Het kan lonend zijn om schema’s op gezette tijden te herzien en relatief dure meststoffen te vervangen door goedkopere alternatieven. Leveranciers kennen de actuele marktsituatie en kunnen alternatieve schema’s snel doorrekenen Lees verder

Strooien voor droge koeien : Jan Hollander: “Deze kunstmest is eigenlijk meer een medicijn dan een meststof” : special Gras

2 mei 2011

De kation-anionbalans in droogstandsrantsoenen heeft invloed op de intensiteit, waarop melkziekte voorkomt. Agrifirm en Hendrix UTD ontwikkelden in het kader hiervan een meststof om de kab-waarde van gras te verlagen. Maar is dit niet een te extreme manier van bemesting? Lees verder