Onderwerp: Voer

Dieren hebben voedsel nodig. Wat zij eten heeft invloed op de productie en de samenstelling van de mest. Ondernemers met een agrarisch bedrijf houden een administratie bij over de herkomst, de samenstelling en de bestemming van meststoffen. Zo maken zij inzichtelijk hoe ze omgaan met meststoffen. Hieronder vindt u het laatste nieuws dat te maken heeft met voer en mest.

Draaien aan de voerknop

2 mei 2011

Het project Koeien & Kansen is in 1998 gestart en richtte zich aanvankelijk hoofdzakelijk op het versneld realiseren van de MINAS eindnormen zoals vastgesteld voor het jaar 2003. Het uitgangspunt was dat de groep van deelnemende melkveebedrijven deze eindnormen reeds in 2000 zouden realiseren, waardoor veel kennis en ervaring beschikbaar zou komen voor het “grote peloton” van melkveebedrijven die in de periode 2000-2003 nog een flinke slag dienden te maken in het verminderen van de mineralenverliezen op het bedrijf. Dit rapport geeft een overzicht van de melkveevoeding op de deelnemende bedrijven van 1999 tot en met 2002 Lees verder

Nutrient synchrony in preruminant calves

2 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Bemesting : hoofdstuk 2

2 mei 2011

Veehouders vinden in dit hoofdstuk zo veel mogelijk de gegevens, die nodig zijn om een goed bemestingsplan op te stellen en uit te voeren, inclusief een samenvatting van de ‘Adviesbasis voor de bemesting van grasland en voedergewassen’ Lees verder

Informatieblad mineralen en milieukwaliteit : invloed van voeding en melkproductie op de methaanproductie door melkvee

2 mei 2011

Methaan is na kooldioxide het belangrijkste gas dat bijdraagt aan versterking van het broeikaseffect. In Nederland is de agrarische sector verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de uitstoot van methaan. Dit methaan is voor grofweg driekwart afkomstig uit de pens van herkauwers en een kwart uit de mestopslag. Eén van de maatregelen om de uitstoot van methaan te verminderen zijn veevoedermaatregelen. De Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen UR heeft een model gebouwd om de methaanproductie door melkvee te voorspellen. Dit model onderscheidt zich van andere modellen door de wijze waarop rekening wordt gehouden met de invloed van voer- en koefactoren op de productie van methaan door melkkoeien Lees verder

Mineralen voeren of bemesten? : bewust omgaan met mineralen en sporenelementen levert 1000 euro per bedrijf op : special grasland

2 mei 2011

Zijn de gezondheidsrisico’s voor koeien bij het voeren van gras (tekort over overmaat aan mineralen) het best af te dekken via bemesting of beter direct aan het voerhek. Onderzoek van ASG en NMI geeft een overzicht van de verschillen Lees verder

Productnieuws : gezondere geiten door PRP FIX

2 mei 2011

Door PRP FIX toe te voegen aan de mest vaste of drijfmest krijg je een beter stalklimaat, schonere dieren en drogere mest met een hoger stikstofgehalte. Dat zegt Leo Bil van PRP Technologies. Lees verder

Waar komt ons voer vandaan?

2 mei 2011

Biologische landbouw moet gebaseerd zijn op levende ecologische systemen en kringlopen, met ze samenwerken, ze behouden en versterken (IFOAM, 2008). Maar waar komt het biologische voer vandaan en waar gaat de biologische mest heen. Een aantal veehouders werkt aan productiesystemen die alleen gebruik maken van regionale input, om zo de kringloop te kunnen sluiten Lees verder

Mogelijke contaminatie van veevoeder (-ingrediënten) na vervoer per weg in wagens eerder gebruikt voor transport van kunstmestproducten

2 mei 2011

De voorgeschreven reinigingsmethoden na een transport van kunstmest bleken om nader onderzoek te vragen. Daarom heeft het Productschap Diervoeder aan TNO-Voeding gevraagd een onderzoek te doen naar de mate waarin contaminatie zou kunnen optreden van het diervoeder(ingrediënt) met achtergebleven kunstmest en hoe ernstig de mogelijke contaminatie zou kunnen zijn. Het onderzoek heeft zich specifiek gericht op de vraag of droge reiniging voldoende is om verontreiniging van het diervoeder met kunstmestproducten te voorkomen als deze vervoerd wordt in vrachtwagens die tevoren zijn gebruikt voor het transport van kunstmestproducten Lees verder

Mest- en mineralenkennis voor de praktijk : zorg voor de fosfaattoestand op lange termijn

2 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Eerste ervaringen met herinzaai grasland onder dekvrucht

2 mei 2011

Herinzaai van grasland op zandgrond in het voorjaar geeft vaak problemen. De omstandigheden voor een goede start van de grasgroei zijn meestal matig waardoor onkruid de overhand neemt. In het jaar van inzaai wordt al gauw anderhalve snede grasopbrengst gemist en is een chemische onkruidbestrijding nodig om een goede en gesloten grasmat te krijgen. In dit artikel een beschrijving van hoe graslandvernieuwing wél succesvol kan zijn Lees verder