Mestbank Vlaanderen treedt strenger op

De Mestbank in Vlaanderen stelt vast dat eindproducten van mestverwerking in de praktijk vaak veel rijker zijn aan nutriënten dan wat wordt doorgegeven. Voor landbouwers is het erg belangrijk om te weten hoeveel nutriënten hun meststoffen bevatten omdat ze hun bemestingsdosis daarop afstemmen. Daarom zal de Mestbank strenger optreden als ze bij controles grote afwijkingen meet tussen de doorgegeven waarden en de waarden die ze zelf meet.

Als landbouwers te veel meststoffen opbrengen omdat de werkelijke mestsamenstelling hoger is dan de mestsamenstelling die vermeld wordt op de transportdocumenten, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Want te veel meststof gebruiken, betekent een overschot van stikstof in de  bodem na het groeiseizoen. En dat zorgt voor een hoog nitraatresidu en uitspoeling naar het water, met sancties voor de landbouwer en een slechte waterkwaliteit tot gevolg.

Nutriënten

De Mestbank stelt vast dat vooral effluent en digestaat, beide eindproducten van mestverwerking, in de praktijk vaak veel rijker zijn aan nutriënten dan wat wordt doorgegeven. Effluent met een stikstofinhoud van minder dan 0,6 kg stikstof per ton mag bovendien, ook in het late najaar of vroege voorjaar worden opgebracht. Als effluent dan in werkelijkheid rijker is, verhoogt dat nog extra het risico op uitspoeling en dus ook op een slechte waterkwaliteit.

De Mestbank zal daarom strenger optreden als ze bij controles grote afwijkingen meet tussen de doorgegeven waarden en de waarden die ze zelf meet. Er zijn verschillende sancties mogelijk. Dit zijn de belangrijkste:

  • De maximale geldigheidstermijn van nieuwe analyses wordt ingekort van 3 maanden naar 1 maand.
  • Nieuwe monsters moeten vooraf worden gemeld bij de Mestbank, waardoor de monsters gecontroleerd kunnen worden.
  • Alle vervoersdocumenten worden aangepast vanaf de datum van monstername, waardoor de analyse met grote afwijking niet langer gebruikt kan worden.

Als er grote afwijkingen blijven voorkomen, kan de Mestbank monsters per vracht opleggen, voor elke individuele vracht die bij de betrokken aanbieder vertrekt. De aanbieder van de mest zal de kosten daarvoor moeten dragen.

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: