Stichting Mesdag Zuivelfonds maakt herberekening stikstofemissie

Op 20 februari heeft Mesdagfonds in een persconferentie in Den Haag een onjuist percentage naar buiten gebracht over de bijdrage van de landbouw aan de stikstofemissie in Nederland. Volgens de stichting was het aandeel in de stikstofdepositie op natuurgebieden 25 procent.

Dit percentage is berekend met het rekenmodel OPS en de emissie-datasets die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) januari 2020 beschikbaar heeft gesteld. Een ‘bug’ in het rekenmodel, die tijdens de runs onmogelijk kon worden opgemerkt en ook niet was vermeld in de handleiding, blijkt te hebben geleid tot een onjuiste berekening. Mesdagfonds laat de berekening nu opnieuw uitvoeren.

De conclusies die de Stichting Mesdag Zuivelfonds naar buiten bracht ten aanzien van de effectiviteit van maatregelen en de haalbaarheid van kritische depositiewaarden, staan niet ter discussie. Deze conclusies zijn namelijk getrokken op basis van andere datasets en analyses. Ook bij een volledig verbod op de landbouw, wordt de kritische depositiewaarde in 70% van de stikstofgevoelige natuurgebieden niet gehaald. Het saneren van een aantal bedrijven met hoge emissies draagt relatief weinig bij aan de stikstofdoelstellingen, omdat er geen lineair verband is tussen emissies en deposities op Natura 2000-gebieden. (Stichting Mesdagfonds Zuivelfonds)

Meer over: Nieuws | Uitrijden
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: