Mestportaal jaaranalyse 2012: Voortvarend mestjaar

Het mestseizoen in 2012 zou op 1 februari kunnen beginnen, ware het niet dat het in februari flink begon te vriezen en sneeuwen. Uiteindelijk besloot toenmalig staatssecretaris van Landbouw, Bleker dat er vanaf 1 februari in plaats van 15 februari mest uitgereden mocht worden. Een besluit waarbij geen rekening is gehouden met de weersomstandigheden.

Geen Elfstedentocht, geen mest uitrijden
De kou hield lang aan, alhoewel het niet koud genoeg was voor een Elfstedentocht, kon het mest uitrijden pas rond eind februari beginnen. Een extra bittere pil omdat veehouders in het najaar van 2011 door extreme natheid niet alle mest uit de kelders hebben kunnen rijden. Door extra controles van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) werden er meerdere boetes uitgedeeld. Niet alleen voor het uitrijden op vorst en sneeuw, maar ook voor het niet juist bemesten. De nieuwe wetgeving, waarbij de mest (op zandgrond) niet meer op de grond, maar in de grond gebracht moet worden, gaf verschillende onenigheden tussen loonwerkers, boeren en controleurs van de NVWA. In de regel gold en geldt dat het resultaat telt en niet de manier waarop bemest wordt.

Mestprijzen
De afvoerprijzen van varkensdrijfmest bleven hierdoor nog langer op een hoger niveau van 6 tot 8 euro toe, vanaf week 10 gingen de prijzen geleidelijk dalen richting de 4 tot 5 euro toe. In Juni stegen de mestprijzen naar 5 tot 6 euro, die stabiel bleven tot het einde van de uitrijdperiode op 1 september. De bijdragen stegen toen een paar euro doordat drijfmest na augustus weer richting de opslagen gereden moesten worden. Grote prijsstijging van de mest bleef tot het einde van het jaar uit.

Kort mestseizoen in voorjaar
De export naar Duitsland ging nog door tot november, maar door ook veranderende wetgeving in een aantal deelstaten werd er minder mest richting Duitsland vervoert. De afzetprijzen van pluimvee bleven redelijk stabiel door de afvoer richting de verbrandingsinstallatie en daarnaast een goede afzet richting export. Na de vorst en sneeuw was er een langere periode van natheid waardoor op bouwland het bemesten werd bemoeilijkt. Half mei was het mestseizoen eigenlijk al voorbij, een korte periode waarin veel mest is vervoert. Ondanks de vele regen zijn de temperaturen gunstig voor een goede start van het groeiseizoen van de gewassen. De  mestprijzen waren in het mestseizoen 2012 niet zoveel gedaald als varkenshouders wel wilden doordat de economische situatie in varkensland nog steeds niet heel rooskleurig is met de aankomende welzijnseisen in 2013.

Zomer 2012
De zomer van 2012 was wisselvallig wat betreft het weer en dat bepaalde grotendeels of er wel of geen mest uitgereden kon worden. De mesthandel lag daarom op een laag pitje gedurende de zomerperiode. In de oogstperiode leek het wel hollen of stilstaan. Waar wel geoogst werd, kon nog redelijk veel mest uitgereden worden.

Druk einde mestseizoen
Door gunstige weersomstandigheden kon in de laatste weken van augustus nog veel mest weggereden worden op de akkers. Een welkome afwisseling na een wisselvallige zomer. Voor mestdistributeurs was augustus nog een drukke maand. Na 1 september heerst er een rustige tot soms zeer rustige periode in de mesthandel. Veehouders hebben de putten voldoende leeg kunnen rijden en er is geen noodzaak om mest af of aan te voeren. Deze rust van de mesthandel blijft tot het einde van 2012, al trekt de mesthandel in de laatste weken van december wel weer een beetje aan doordat enkele veehouders de putten vol krijgen of last hebben van schuimvorming waardoor de mest boven de roosters komen.

Mestwetgeving
De val van het kabinet Rutte I heeft er voor gezorgd dat er nog steeds veel onduidelijkheid is over de nieuwe mestwetgeving. De verplichte Mestafzetcontracten (MVO) zijn weliswaar opgeschort richting 2015, maar de verwerkingsplicht blijft vooralsnog gehandhaafd. In de overschotgebieden, Oost en Zuid, moet er in 2013, 5 tot 10 procent van de overschotmest verwerkt worden. In de komende jaren zal deze mestverwerkingsplicht meer worden en hierdoor komt er minder mest op de markt in de vorm van drijfmest. Veel initiatieven zijn afgelopen jaren opgestart, maar veel van deze initiatieven zijn nog niet gerealiseerd doordat de vergunningprocedures vertraging opleveren.

Meer over: Mestnotering
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: