Tweede Kamer stemt in met aanpassingen in Meststoffenwet

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 3 december ingestemd met de wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Dat meldt AgriHolland.

Het betekent onder andere stikstof- en fosfaatplafonds voor de melkvee-, varkens- en pluimveesector in de wet zijn opgenomen. Bij een overschrijding van deze plafonds heeft de minister in de toekomst de mogelijkheid om per sector generieke kortingen door te voeren. De Tweede Kamer nam wel enkele amendementen aan om daar extra voorwaarden aan te verbinden.

Het CDA en de SGP vroegen om de toevoeging van een bepaling in de wet waarin wordt vastgelegd dat als het sectorplafond voor een sector wordt overschreden, eerst alle andere mogelijke, minder ingrijpende maatregelen moeten zijn benut voordat het instrument van een korting kan worden ingezet. Ook moet er rekening worden gehouden met het al dan niet overschrijden van de nationale plafonds. Zolang nationale plafonds niet overschreden worden, is er inhoudelijk minder noodzaak om generiek te korten.

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde ook een amendement van de SGP waardoor generieke kortingen alleen mogelijk worden na zware voorhangbepalingen voor de algemene maatregelen van bestuur waarmee de kortingspercentages vastgesteld kunnen worden.

De Tweede Kamer stemde bij de behandeling van de wetswijziging ook in met een motie van VVD en CDA waarin de regering wordt gevraagd in kaart te brengen wat de veranderingen in fosfaattoestanden van de bodem en daarmee ook in fosfaatklassen en verandering in arealen landbouwgrond tot gevolg hebben op de plaatsingsruimte, en de Tweede Kamer in de eerste helft van 2020 over de uitkomsten te informeren.

De Eerste Kamer debatteert naar verwachting volgende week over het wetsvoorstel. De wetswijziging wordt met spoed behandeld, vanwege de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2020.

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: