Digitale mestbon in voorjaar 2022

De invoering van de realtime verantwoording voor het vervoer van dierlijke mest (rVDM) gebeurt in fases. Dat meldt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer. Een brede invoering van de digitale mestbon wordt in het voorjaar van 2022 voorzien. Dat meldt AgriHolland.

Invoering van het rVDM per 1 januari 2021 is als voorwaarde opgenomen in de derogatiebeschikking 2020-2021. Het afgelopen jaar is hard gewerkt om de regelgeving hierop aan te passen en de technische invoering van het systeem voor te bereiden. De wijzigingen in de regelgeving zijn afgelopen voorjaar en zomer openbaar geconsulteerd en de binnengekomen reacties zijn verwerkt, na overleg met de diverse relevante sectororganisaties.

Op 16 november is de wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet ter notificatie aangeboden aan de Europese Commissie. De notificatieprocedure duurt 3 maanden en eindigt op 17 februari 2021. Schouten hoopt de definitieve regelgeving het eerste kwartaal van 2021 te kunnen publiceren.

Uit de technische voorbereidingen voor invoering van het systeem is naar voren gekomen dat het niet verstandig is om het systeem nu in één keer voor de gehele mestmarkt in te voeren. De komende periode wordt gewerkt aan een implementatieplan dat in overleg met de sector wordt opgesteld.

Schouten zet in op een stapsgewijze implementatie waarbij wordt gestart met een testfase, een tweede fase met een of meer pilots, waarmee de werking van het nieuwe systeem in samenwerking met de sector wordt getest en een derde fase waarbij het systeem breed uitgerold kan worden. De uitkomsten van de test- en pilotfase zijn bepalend voor de wijze van invoering van het systeem.

De minister verwacht dat de rVDM na afloop van het mestseizoen 2021 voor alle ondernemers en transporten uitgerold kan worden. Door de maanden na het uitrijseizoen, waarin relatief weinig mesttransporten plaatsvinden, te benutten voor de brede uitrol van het systeem naar alle ondernemers, kan het systeem in een relatief rustige periode op ieder bedrijf worden toegepast en kunnen eventuele kinderziektes worden verholpen voordat het uitrijdseizoen in 2022 van start gaat. (AgriHolland / Ministerie LNV)

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: