Richtlijn nodig voor bemesten in Natura 2000-gebied

Minister Schouten van LNV moet een richtlijn met een deugdelijke juridische basis opstellen voor wat er wordt verstaan onder ‘bestaand gebruik’ met het oog op de vergunningsplicht van veehouders die vee weiden of bemesten in de omgeving van een Natura 2000-gebied. Op donderdag 30 september steunde een meerderheid in de Tweede Kamer een motie van de VVD waarin dat wordt gevraagd.

De VVD verwijst bij de motie naar een uitspraak van de rechter in een zaak over beweiden en bemesten in Overijssel. Daarbij stelt de rechter dat vrijstelling van de vergunningplicht binnen de Wet op natuurbescherming alleen geldt als de betrokken activiteit ongewijzigd wordt voortgezet sinds de Europese referentiedatum.

Het kabinet stelt dat ook als een project is gewijzigd maar niet meer stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied veroorzaakt dan op de Europese referentiedatum, significante gevolgen voor dat gebied kunnen worden uitgesloten. In dat geval zou er ook geen vergunning nodig zijn.

De VVD vindt dat er behoefte is aan een regeling met heldere richtlijnen en een deugdelijke juridische basis waarbij er geen enkele onduidelijkheid is over de onderbouwing van het begrip ‘bestaand gebruik’ en vraagt de minister daar aan te werken. (AgriHolland)

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: