Ammoniakemissie vanuit de landbouw nam in 3 jaar met 6,4% af

Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft het RIVM gevraagd de emissie voor ammoniak en stikstofoxiden van 2018 en van 2021 als het meest recente emissiejaar inzichtelijk te maken. De totale emissie van ammoniak in 2021 bedroeg 122,1 kiloton en was 5,9% lager dan in 2018. Vanuit de landbouw was de ammoniakemissie 107,9 kiloton. Dat betekent een reductie met 6,4% in vergelijking tot 2018.

In 2021 bedroeg de emissie van stikstofoxiden 308,4 kiloton. Ten opzichte van 2018 betekent dat een vermindering van 10,3%. De landbouw had een bijdrage van 38,1 miljoen ton in de uitstoot van stikstofoxiden. Daar was de emissie 8,0% lager in vergelijking tot 2018.

Van der Wal komt met de cijfers nadat de Tweede Kamer het kabinet via een motie vroeg om een berekening aan te reiken van de emissiereductie die heeft plaatsgevonden sinds 2018. Ook werd gevraagd om in het beleid de meest actuele gegevens te gebruiken, rekening te houden met gebruikte stalsystemen en om deze te verdisconteren in de opgave.

Het RIVM is bij het opstellen van de cijfers uitgegaan van de meest recente opgaven van bedrijven en de meest actuele kennis over onder andere de werking van stalsystemen. De werking van stalsystemen is gebaseerd op praktijkonderzoek van Wageningen University & Research.

De minister laat weten dat de emissiegegevens over het jaar 2021 ook recent gepubliceerd zijn door de Emissieregistratie. De cijfers worden meegenomen in de berekening van de nieuwe grootschalige concentratie- en depositiekaarten voor Nederland. Ook worden deze cijfers betrokken bij de berekening van de totale depositie in de beschermde natuurgebieden. Met de eerstvolgende actualisatie van AERIUS in het najaar van 2023 worden de nieuwe cijfers van de totale depositie publiek toegankelijk.

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: