Cumela vraagt verhoging gebruiksruimte voor stikstof

Om de aanvoer van organische stof naar de akkerbouw op peil te houden heeft Cumela demissionair minister Adema gevraagd om de gebruiksruimte voor stikstof te verhogen. Met de verhoging zouden akkerbouwers maximaal gebruik kunnen maken van dierlijke mest. Bovendien kan het de druk op de mestmarkt, die is ontstaan door de verlaging van de derogatie en de invoering van bufferstroken, verminderen.

Door het natte voorjaar is er dit jaar minder mest gebruikt door de akkerbouwers. De sectie meststoffendistributie van Cumela schat dat dit per gebied uiteenloopt van 10 tot 30 procent minder mest. Omdat de gewassen toch stikstof nodig hebben is deze mest nu vervangen door kunstmest. Het gevolg is dat veel akkerbouwers de maximale gebruiksruimte voor stikstof nu al hebben ingevuld. Zij mogen dus na de graanoogst geen mest meer aanwenden, ook al hebben ze nog niet de maximale hoeveelheid van 170 kg N uit dierlijke mest aangevoerd. Om de druk op de mestmarkt te verlichten en om akkerbouwers de mogelijkheid te geven om met de mest ook maximaal organische stof aan te kunnen voeren, heeft Cumela een brief naar minister Adema gestuurd om de gebruiksruimte te verhogen. Deze verhoging zou per bedrijf afhankelijk zijn van de mest die al is aangevoerd. De bedoeling is dat elk bedrijf de ruimte krijgt om dierlijke mest tot de maximale aanwendingsnorm van 170 kg aan te voeren. Volgens sectievoorzitter Johan Mostert hoeft dit ook voor de uitspoeling geen probleem te zijn. “De bedrijven combineren dit met het zaaien van een groenbemester of een vanggewas zodat de stikstof ook wordt opgenomen door de plant.”

De sectie heeft minister Adema gevraagd om vóór 14 augustus een antwoord te geven. Dat is volgens Mostert nodig om de aanvoer op tijd te kunnen plannen en ook de machines optimaal te kunnen benutten op de geschikte dagen. “Daarom hebben we het verzoek nu gedaan, want we zijn ondernemers die vooruit kijken en oog hebben voor bodemvruchtbaarheid. Daarvoor is de organische stof uit de mest hard nodig.”

Bron: Cumela

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: