Geen ruimte voor aanpassing of vernieuwing derogatie

Minister Adema van LNV heeft met de Europese Commissie besproken of een nieuw derogatieverzoek mogelijk is, om meer dierlijke mest te kunnen uitrijden dan de 170 kilo stikstof per hectare die als grens geld voor nitraatgevoelige gebieden in de Europese nitraatrichtlijn. De Europese Commissie heeft hem duidelijk aangegeven hiervoor geen enkele ruimte te zien, ook niet voor een derogatie die zich zou beperken tot grasland en tot grondgebonden bedrijven, omdat er in Nederland geen verbetering is te zien in de waterkwaliteit. Dat schrijft Adema in een brief aan de Tweede Kamer.

Er bestaat geen mogelijkheid om de plaatsingsruimte voor dierlijke mest groter te laten zijn dan het afbouwpad van de derogatie, dan – vanaf 2026 – 170 kilo stikstof per hectare. Adema benadrukt dat er geen perspectief is op een nieuwe of aangepaste derogatie. Gezien de problemen die dit voor de veehouderijsector geeft, acht het kabinet het noodzakelijk dat overheid en sector gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om nu te handelen.

De minister acht de situatie zeer urgent en is voornemens om, na definitieve besluitvorming, op korte termijn een plan van aanpak aan de Tweede Kamer te sturen. Hij constateert dat er binnen de partijen die met elkaar spreken over de vorming van een nieuw kabinet en die een meerderheid hebben in de Tweede Kamer, weinig draagvlak lijkt te zijn voor het voorgenomen plan van aanpak van het kabinet. Het kabinet is echter van mening dat de urgentie groot is en daarom wil Adema graag het gesprek aan met de Kamer over een samenhangend en integraal plan van aanpak.

De Tweede Kamer heeft op donderdag 25 april een Commissiedebat mestbeleid gepland. Adema wijst er op dat  zonder maatregelen de zorgwekkende situatie op de mestmarkt blijft bestaan, de kans op ongerichte en koude bedrijfsbeëindiging en de noodzaak van een generieke korting toenemen. Hij hoopt daarom besluitvorming over maatregelen zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor het zomerrreces, te kunnen laten plaatsvinden, om deze tijdig te kunnen implementeren. (AgriHolland / Ministerie LNV)

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: