Mestregister vrijwillig tot 1 januari 2025

In de huidige derogatiebeschikking is opgenomen dat Nederland met ingang van 1 januari 2024 een elektronisch mestregister heeft ingevoerd waarin het op of in de bodem brengen van minerale meststoffen en de productie van mest en het op of in de bodem brengen ervan worden geregistreerd. Deelname aan dat mestregister is tot 1 januari 2025 vrijwillig. Daarna zijn alle landbouwbedrijven verplicht gebruik maken van het mestregister.

Met het mestregister brengen landbouwers verslag uit van het werkelijke nutriëntengebruik en het mestbeheer. Het mestregister is bedoeld als een monitorings- en analysetool voor de Nederlandse autoriteiten om exacte gegevens over het gebruik van meststoffen te kunnen geven en landbouwers te kunnen adviseren over methoden om de totale gebruikshoeveelheden van meststoffen te verlagen.

In de huidige regelgeving geldt voor een aantal groepen boeren al de verplichting om jaarlijks gegevens te verstrekken aan de overheid over de mestproductie, de aan- en afvoer en de voorraden meststoffen op het bedrijf. Het gaat dan om boeren die in een kalenderjaar een grotere hoeveelheid dierlijke meststoffen produceren dan 170 kilo stikstof per hectare van de tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond op hun bedrijf en om boeren die beschikken over een derogatievergunning.

Voor de implementatie van het mestregister worden op dit moment wijzigingen van de regelgeving voorbereid waarmee de verplichting tot het aanleveren van gegevens voor meer boeren gaat gelden dan tot dusver het geval was. Om deze groep op de hoogte te stellen van de verplichtingen die vanaf 2025 ook voor hen gelden, start medio deze zomer de voorlichting door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het gaat om gegevens die boeren op dit moment al moeten bijhouden in hun eigen administratie maar tot dus ver nog niet bij RVO.nl  hoefden aan te leveren. (AgriHolland / Ministerie LNV)

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: