Onderwerp: melkveehouderij

VVD ziet niks in fosfaatrechten

4 augustus 2015

Fosfaatrechten voor de veehouderij, de VVD ziet er niets in. Dat zei Tweede Kamerlid Helma Lodders in het NOS Journaal. Lodders vindt dat staatssecretaris Dijksma ervoor moet zorgen dat de regelgeving in Brussel wordt aangepast. Lees verder

Mineralenconcentraten op het melkveebedrijf en het akkerbouwbedrijf : knelpunten en mogelijkheden verkend op bedrijfsniveau, 2009 en 2010

15 september 2011

In 2009 en 2010 zijn in een pilot de landbouwkundige, economische en milieukundige effecten van de productie en gebruik van mineralenconcentraten als kunstmest onderzocht. Een onderdeel van de pilot is gericht op ervaringen bij toepassing van concentraten in de praktijk. Dit rapport geeft de opzet en resultaten van dit onderdeel weer. Lees verder

Naar een energieneutrale zuivelketen, Groen gas op het aardgasnet

14 september 2011

In deze studie is, in opdracht van Courage, onderzocht wat de mogelijkheden en beperkingen zijn voor covergisting met teruglevering aan het aardgasnet. Covergisting is het vergisten van mest in combinatie met hoogwaardige organische reststromen met als doel het opwekken van biogas. Lees verder

Naar een energieneutrale zuivelketen, Drie verkenningen in de praktijk

14 september 2011

In dit rapport worden drie concrete proef- en voorbeeldprojecten beschreven. Eerst wordt nader ingegaan op de achtergronden, ambities en doelstellingen van het Initiatief voor een Duurzame Zuivelketen. Vervolgens wordt ingegaan op de technische achtergronden van groen gas en de haken en ogen om dit via het aardgasnet te distribueren. Daarna worden de proefprojecten beschreven. De rapportage wordt afgesloten met enkele aanbevelingen. Lees verder

Bestrijden van salmonella : cumelabedrijven kunnen ook bijdragen aan het terugdringen van de besmetting

13 september 2011

In de melkveehouderij komt op een aantal bedrijven een besmetting voor met salmonella, een bacterie waarvoor ook mensen vatbaar zijn. De melkveehouders werken aan een programma om deze salmonellabesmetting terug te dringen. Ook cumelabedrijven kunnen daaraan een bijdrage leveren. Lees verder

Grasklaver blijft lastig : maaien gras + rode klaver beste optie

22 augustus 2011

Strengere mestnormen stimuleren het gebruik van grasklaver. Witte klaver is lastig te beheren. Op gangbare bedrijven is rode klaver goed in te passen. Lees verder

Uit de mest- en mineralenprogramma’s : bodemvruchtbaarheid op De Marke: ontwikkelingen bij aangepast mineralenbeheer en gevolgen voor productiviteit

5 augustus 2011

Op het Proefbedrijf voor Melkveehouderij en Milieu ‘De Marke’ wordt sinds 1993 een aangepast bodem- en gewasbeheer in praktijk gebracht om op droge zandgrond aan de milieunormen te voldoen bij een gemiddelde productie-intensiteit van melk. De aanvoer van stikstof naar de bodem is de helft lager dan wat gangbaar is in de melkveehouderij. De fosfaataanvoer is ingesteld op het niveau van evenwichtsbemesting. In een recente studie is ingegaan op de vraag of de bodemvruchtbaarheid op een voldoende hoog niveau gehandhaafd kan blijven bij deze sterk verminderde aanvoer van nutriënten. De ontwikkeling van de bodemvruchtbaarheid (de fosfaattoestand, het organische stofgehalte en de N-voorraad) werd afgeleid van bodemmonsters die verzameld zijn sinds 1989. Daarnaast is ook gekeken naar de invloed van de bodemvruchtbaarheid op de gewasopbrengst Lees verder

Kansen voor pluimveemest

1 augustus 2011

Pluimveemest is een hoogwaardige meststof met veel stikstof, fosfaat en kali. De hoge fosfaatwaarden maken de afzet echter moeilijk. Het project ‘Kippenmest & Kringloop’ was vooral bedoeld om te onderzoeken hoe de stikstof-fosfaat verhouding kan worden aangepast, zodat deze mest beter bruikbaar is voor de teelt van gewassen. In dit BioKennisbericht vindt u informatie over de verschillende mogelijkheden. Lees verder

Verlaging van de emissie van broeikasgas en ammoniak in de melkveehouderij

1 augustus 2011

Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken of het gescheiden houden van feces en urine bij kan dragen aan vermindering van emissie van schadelijke stoffen en aan verbeteren van de effectiviteit van deze producten als meststof. Daarvoor worden drie systemen vergeleken: het in de praktijk veel toegepaste drijfmestsysteem, waarbij feces en urine in de kelder onder de stal tot drijfmest worden samengevoegd, een variatie hierop, waarbij deze drijfmest anaeroob vergist wordt en het primaire scheiden en gescheiden houden van feces en urine. Lees verder

Informatieblad mest van bedreiging naar kans : geschiktheid mestscheiders voor gebruik in de melkveehouderij

19 juli 2011

Veel melkveebedrijven moeten mest afvoeren vanwege een overschot van fosfaat. Wie mestscheiding wil toepassen om dit overschot tegen zo laag mogelijke kosten af te voeren, staat voor de vraag welke mestscheider het best past. Om inzicht te krijgen in het presteren van verschillende mestscheiders zijn op Proefbedrijf ‘De Marke’ een schroefpersfilter, een centrifuge en een trommelscheider getest. In dit informatieblad worden ze vergeleken. Lees verder