Vrijstelling bovengronds aanwenden 2014

Runderdrijfmest op grasland moet emissiearm worden gebruikt. Melkveebedrijven kunnen hiervan onder voorwaarden een vrijstelling krijgen tot 1 september 2014. De vrijstelling geldt voor runderdrijfmest die op uw eigen bedrijf is geproduceerd en die u wilt aanwenden op grasland dat bij uw bedrijf in gebruik is. De mest mag niet binnen twee meter vanaf de insteek van een watergang worden aangewend.

Deze vrijstelling geldt alleen voor melkveebedrijven. U kunt zich voor de vrijstelling aanmelden als u in 2013 voldeed aan de volgende voorwaarden:

  • Minimaal 85% van de grond die bij uw bedrijf in gebruik was, was grasland.
  • De kunstmestgift op uw bedrijf was minder dan 100 kg stikstof per hectare grasland.
  • Het stikstofoverschot op uw bedrijf was maximaal 125 kg stikstof per hectare.
  • Kon u de mest die u op uw bedrijf heeft geproduceerd, niet volledig plaatsen op uw eigen bedrijf? Dan geldt ook de voorwaarde dat de melkproductie van uw bedrijf niet hoger was dan 14.000 kg per hectare.
  • Van 1 januari tot 1 mei en van 1 november tot 1 januari was het gemiddelde gewogen ureumgetal van de melk die geproduceerd werd op uw bedrijf lager dan 21 milligram per 100 gram melk.
  • Het melkvee op uw bedrijf werd minimaal 150 dagen ten minste zes uur per dag geweid.

U bewaart in uw administratie bewijsstukken waaruit blijkt dat u in 2013 aan de voorwaarden heeft voldaan. Bewijsstukken zijn bijvoorbeeld documenten van leveranciers of afnemers en verklaringen van deskundigen. Bewaar ook de ontvangstbevestiging van uw aanmelding voor de vrijstelling. Bij een controle moet u de bewijsstukken kunnen laten zien

U meldt zich aan ten minste zeven dagen voordat u de runderdrijfmest op uw grasland wilt aanwenden. U doet dit via Direct regelen op deze pagina. Met de aanmelding verklaart u dat u voldoet aan de voorwaarden.

U krijgt direct nadat u uw aanmelding heeft ingediend een ontvangstbevestiging. U kunt vanaf zeven dagen hierna uw runderdrijfmest bovengronds aanwenden op uw grasland.
Bewaar de ontvangstbevestiging in uw administratie. De ontvangstbevestiging is het bewijs dat u uw runderdrijfmest bovengronds mag aanwenden. Bij een controle moet u deze ontvangstbevestiging kunnen laten zien.