Zorgen om alternatieven sleepvoet

LTO Nederland dringt er bij minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op aan samen naar praktische en betaalbare oplossingen te komen voor het sleepvoetverbod. Dit verbod gaat in op 1 januari 2019 en geldt voor veen- en kleigrond.

LTO Nederland laat in een brief aan de minister weten dat de sector volop werkt aan alternatieven samen met onder andere de overheid en de Wageningse instituten. Diverse pilotprojecten lopen en leveren resultaat, maar de borging is nog een punt van discussie. De alternatieven moeten goed gekeurd en vastgelegd worden door Brussel. Dit geeft grote onduidelijkheid voor boeren en loonwerkers.

LTO-bestuurder Claude van Dongen (landelijk portefeuille Bodem en Waterkwaliteit): “We zijn zeer bezorgd over het aangekondigde verbod op de traditionele sleepvoet en nog meer over het ontbreken van praktische alternatieven. Discussiepunt is met name de wijze van borging van de alternatieven. Deze moeten deugdelijk maar ook werkbaar zijn voor boeren.” Schouten wil de sleepvoetbemesting op veen- en kleigrond verbieden omdat deze wijze van bemesten te veel ammoniakemissie veroorzaakt.

LTO Nederland onderstreept de noodzaak van emissiebeperkte maatregelen. Herman Bakhuis, bestuurder van LTO Melkveehouderij: “Daar wordt ook volop aan gewerkt. Er lopen diverse projecten en trajecten op dit gebied. Maar de invulling van de alternatieven zoals LNV die nu voor ogen heeft, is onwerkbaar om per 1 januari 2019 te kunnen worden ingezet als alternatief voor de sleepvoet op veen- en kleigrond.”

Genoemde alternatieven waar aan gewerkt wordt zijn:

  • de pulse track techniek,
  • aanwending via sleepvoet met sleepslangaanvoer of tank onder voorwaarde van geborgde waterverdunning
  • aanwending met traditionele sleepvoet mits extra weidegang en eerste en tweede mestgift alsnog met waterdunning.

Van Dongen en Bakhuis benadrukken dat een aantal maatregelen al zijn doorgevoerd om te voldoen aan de ammoniakredactie, zoals de aanscherping van stalemissie-eisen bij uitbreiding en nieuwbouw. Verder is LTO Nederland samen met onder andere Nevedi en NZO een uitgebreid en intensief programma aan het voorbereiden op het gebied van voer- en managementmaatregelen. Als hiertoe bestuurlijk wordt besloten, kan dit starten vanaf 1 augustus 2018.

LTO Nederland benadrukt niet weg te lopen voor de verplichtingen die in 2014 zijn aangegaan met overheid en overige sectorpartijen met de ondertekening van het nieuwe stikstofconvenant PAS (Programma aanpak stikstof). In die overeenkomst is vastgelegd dat in 2030 een netto reductie van 10 kiloton ammoniakemissie is bereikt ten opzichte van de ammoniakuitstoot in 2013. Daar staat het beschikbaar komen van ontwikkelruimte voor boeren tegenover. (LTO)

Meer over: Nieuws | Uitrijden
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: