Onderzoek: methaan afvangen en omzetten in CO2

In mest kunnen gassen ontstaan door omzetting van bacteriën of door chemische processen. Methaan is een van de gassen die kunnen ontstaan en vrijkomen. Wageningen University & Research, Oonkay, Schuttelaar & Partners en LTO Noord onderzoeken hoe gassen uit externe mestopslagen zijn af te vangen en het methaan is om te zetten in CO2. Deze omzetting levert dan ongeveer een 10x kleiner effect op de totale broeikasgasuitstoot.

De onderzoekers hebben bij mestzakken, mestsilo’s en mestbassins onderzocht of het mogelijk is om methaan af te vangen met weinig aanpassingen aan de opslag. Vervolgens zijn met mestzakken pilots uitgevoerd met drie verschillende methaanoxidatietechnieken: chemisch oxideren met een fakkel, biologisch oxideren met een biofilter en biologisch oxideren met een bodemfilter.

Uit de eerste testen blijkt dat alle drie de technieken het afgevangen methaan oxideren met een efficiëntie van respectievelijk meer dan 95%, 60 tot 80% en 60 tot 70%. Uit berekeningen met een methaanproductiemodel en een kostenanalyse blijkt dat de kostenefficiëntie het hoogst is als mest uit de stal zo snel mogelijk in een mestopslag komt die gekoppeld is aan een methaanoxidatietechniek. Het bodemfilter is de goedkoopste oplossing; de fakkel het meest efficiënt.

Binnen het project zijn ook partijen geïnterviewd die betrokken zullen zijn bij vergunningverlening en controle van de technieken. Uit de interviews blijkt dat borging van de werking van de oxidatietechniek en handhaving een cruciale rol zal spelen bij acceptatie van de technieken in de veehouderij. Echter, melkveehouders hebben nog weinig redenen om te gaan investeren in methaanoxidatie. Zonder stimulerende maatregelen is daarom voorlopig geen brede opname van deze praktijken te verwachten. (AgriHolland / Wageningen University & Research)

Meer over: Nieuws | Opslag
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: