Derogatie: eind 2019 uitsluitsel over 2020 en 2021

De inzet minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is erop gericht dat in het Nitraatcomité van december 2019 wordt gestemd over de verlenging van de derogatie voor de jaren 2020 en 2021. Dat meldt AgriHolland.

Gelet op de vorming van een nieuwe Europese Commissie is een eerdere stemming niet mogelijk. Via de derogatie hoopt Nederland opnieuw goedkeuring te verkrijgen om onder voorwaarden meer stikstof uit dierlijke mest te mogen gebruiken op grasland dan de Europese norm van 170 kilo stikstof per hectare per jaar. Schouten kan nog geen duidelijkheid geven over het proces van verlening van een nieuwe derogatie vanaf 2022. Wel zal zij een nieuwe derogatie dan uitdrukkelijk bezien in het kader van de ontwikkeling naar kringlooplandbouw.

In de periode 2016-2019 is een afname van het aantal deelnemers aan derogatie en van de omvang van het areaal. Schouten heeft Wageningen Economic Research gevraagd om dat te onderzoeken. Uit de verkenning blijkt dat de afname in de periode 2016-2019 met name is veroorzaakt door bedrijfsbeëindiging, deelnamevoorwaarden die als beperkend worden beschouwd en omschakeling van bedrijven naar andere producten of productiewijzen. De netto afname van het derogatieareaal is procentueel kleiner dan de afname van het aantal derogatiebedrijven. De minister heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) gevraagd verschillende derogatieopties te beoordelen. In deze beoordeling zal de CDM ook andere aspecten te betrekken zoals koolstofvastlegging in de bodem, kringlooplandbouw en weidevogels.

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: