Ammoniakuitstoot met 12,5 procent omlaag

De ammoniakuitstoot door de landbouw gaat de komende tien jaar stevig dalen. Bedroeg de uitstoot in 2010 nog 114 miljoen kilo, in 2020 zal dit ongeveer 100 miljoen kilo zijn, een vermindering met 12,5 procent.

De dalende lijn is al sinds 2007 zichtbaar. Toen bedroeg de ammoniakemissie nog 120 miljoen kilo. Ten opzichte van 2007 is de uitstoot in 2010 afgenomen met zes miljoen kilo ofwel 5%. Dit zijn enkele markante cijfers uit een raming die het LEI gemaakt heeft van de land- en tuinbouwgerelateerde ammoniakemissies in 2010 en 2020, in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Van invloed daarop zijn de te verwachten ontwikkelingen in de landbouw en de effecten van voorgenomen, nieuw beleid. De verkregen gegevens zijn van grote betekenis voor een evaluatie van het werkprogramma “Schoon en Zuinig” dat in 2007 op instigatie van het toenmalige kabinet – Balkenende IV is ingezet.

Effecten van nieuwe wetgeving
De uitstootvermindering in 2010 ten opzichte van 2007 (respectievelijk  114 miljoen kilo en 120 miljoen) schrijven de onderzoekers toe aan emissiearme huisvesting (2 miljoen kilo) en aan nieuwe wetgeving vanaf 2008. Toen is er namelijk een verbod gekomen op het aanwenden van dierlijk mest in twee werkgangen op bouwland. Deze maatregel heeft een uitstootreductie opgeleverd van vier miljoen kilo. Voor de vermindering van uitstoot in 2020 zullen dezelfde reductiefactoren verantwoordelijk zijn: tien miljoen kilo door emissiearme stallen en negen miljoen door minder gebruik van dierlijke mest als gevolg van aanscherping van de gerbuiksnormen.

Aannames
Bij de berekeningen van toekomstige emissies is het onderzoeksteam uitgegaan van een reeks belangrijke aannames. De meest in het oog springende zijn: in 2015 worden de melkquota afgeschaft en de dierrechten op varkens en pluimvee. De nationale melkproductie zal tussen 2007 en 2020 met zestien procent stijgen. De melkproductie per dier per jaar zal 1,1 % toenemen. Het mestproductieplafond blijft op het niveau van 2002. In de varkens- en pluimveehouderij worden in beperkte mate luchtwassers ingezet. De gebruiksnormen uit het vierde actieprogramma Nitraat blijven gehandhaafd.

Meer over: Melkveehouder | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: