Ex-ante evaluatie landbouw en KRW : bijdrage van het voorgenomen beleid en aanvullende (landbouwkundige) maatregelen op de realisatie van de KRW-nutriëntendoelstelling

In dit onderzoek wordt de bijdrage van het mestbeleid en het regionale KRW-maatregelenpakket aan de realisatie van de beoogde nutriëntenconcentraties in het oppervlaktewater in beeld gebracht. Daarnaast wordt de (kosten)effectiviteit van aanvullende landbouwkundige maatregelen verkend. Daarmee wordt een stap gezet in het kwantificeren van nutriëntenstromen om kosten¬effectieve maatregelen te identificeren en te selecteren voor stroomgebiedbeheerplannen. In het kader van dit onderzoek is een instrument ontwikkeld dat jaarlijks wordt verbeterd en verfijnd. De betrouwbaarheid van de resultaten wordt getoetst door gebruik te maken van regionale data van de waterbeheerders. In dit tussenrapport worden de aanpassingen in het modelinstrumentarium beschreven. Vervolgens is met het aangepaste instrumentarium een update van de ‘Ex-ante evaluatie landbouw en KRW’ uitgevoerd.

Related Links

Meer over: Publicaties | Voer
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: