Protocol voor validatie van het nutriëntenemissiemodel STONE op meetgegevens uit het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

In dit rapport wordt een protocol beschreven voor de validatie van het nutriëntenmodel STONE op gemeten concentraties in drains en grondwater, en gemeten mestgift. Rekening is gehouden met de beschikbaarheid van data en de daarbij behorende onzekerheden. Het protocol is toegepast op de validatie van nitraatconcentraties in het grondwater en mestgiften. Ingezoomd is op verschillende schaalniveaus: hele zandgebied, grondwaterlichamen en bedrijfstypen. Voor de bovenste meter van het grondwater in de zandregio van Nederland blijken geen significante verschillen te bestaan tussen de gemiddelde gemeten waarden bij Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) bedrijven en de uitkomsten van met STONE gesimuleerde mestgiften. Indien met STONE ingezoomd wordt naar grondwaterlichamen en naar bedrijfstypen dan treden grotere verschillen op tussen gemeten en gesimuleerde stikstofgiften en stikstofconcentraties. Deze verschillen worden deels veroorzaakt door de geografische onzuiverheid van de STONE-plot, waardoor gridcellen niet de juiste parameterwaarden hebben

Related Links

Meer over: Publicaties | Voer
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: