Mogelijkheden mestafzet van fipronil-geblokkeerde bedrijven

Met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is overeenstemming bereikt over twee protocollen voor de afvoer van fipronil vrije mest van geblokkeerde pluimveebedrijven met een Uniek Bedrijfsnummer (UBN). De protocollen hiervoor zijn voorbereid door AVINED in overleg met Cumela Nederland. Dat meldt Cumela.

Protocol 1

Over dit protocol is 2 weken geleden al overeenstemming bereikt met de NVWA. Het heeft betrekking op UBN’s, waar in de geblokkeerde stallen geen dieren meer aanwezig zijn en alle verontreinigde mest is afgevoerd naar BMC Moerdijk. Na een nulmeting en monstername door de certificerende instelling met een conforme analyse uitslag kan er een verzoek ingediend worden bij de NVWA voor toestemming van afvoer van de vrije mest via reguliere afzet. Deze week is er ook een akkoord bereikt voor UBN’s waar in de geblokkeerde stallen verklikkerkippen zitten of worden geplaatst. De mestband van de geblokkeerde stal met verklikkerkippen die uitkomt op de dwarsband moet dan verzegeld worden door de certificerende instelling tijdens de nulmeting voor het protocol.

Protocol 2

Over dit protocol is deze week overstemming bereikt met de NVWA. Dit protocol is van toepassing op bedrijven waarbij er op één UBN sprake is van meerdere stallen en waar zowel vrije mest als verontreinigde mest wordt geproduceerd. Bij de stallen waar vrije mest wordt geproduceerd is de blokkade voor afvoer van vrije mest al opgeheven. De borging van dit protocol zal plaatsvinden door gebruik te maken van containers. De randvoorwaarden aan dit protocol zijn in het kort:

  • Afvoer vrije mest uit vrije stal moet vanaf de nulmeting rechtstreeks naar een aparte afgesloten container worden afgevoerd via een gescheiden mestband of een mestband die blijvend gekoppeld is.
  • De voorraad vrije mest van hopen en mestbunkers moet tijdens de nulmeting verplaatst worden naar containers. Tijdens het laden van de container worden er mengmonster gemaakt. Na bemonstering wordt de container afgedekt met een zeil en verzegeld. Zodra de uitslag bekend is, wordt de container ontzegeld door de certificerende instelling en afhankelijk van de uitslag mag de mest afgevoerd worden via reguliere afzet of alsnog naar BMC Moerdijk.
  • Indien de voorraad vrije mest in de containers is opgeslagen, zullen ook deze containers tijdens de nulmeting worden bemonsterd.

Kortom als de voorraad vrije mest altijd goed gescheiden is geweest van de verontreinigde mest door opslag in verschillende containers, mestbunkers of mesthopen, dan bestaat er een kans dat die voorraad alsnog via de reguliere weg afgezet kan worden. (Cumela Nederland / AgriHolland)

Meer over: Afvoer | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: