Problemen met vergunningen voor mestverwerking in 2016

In 2016 zijn er 4 meldingen binnengekomen bij het meldpunt van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) over problemen met de vergunningverlening voor mestverwerkingsprojecten.

Drie daarvan zijn besproken in de bijeenkomst van de werkgroep versnelling vergunningverlening mestverwerking, waarbij het knelpunt op lokaal of provinciaal niveau is geagendeerd. De afhandeling van één melding die eind 2016 is binnengekomen loopt nog. Daarnaast is een werkgroep gestart om samen met de landbouwsector, de waterschappen, waterkwaliteitsbeheerders, provincies en gemeentes te komen tot uniformering van lozingseisen voor mestverwerkingsinstallaties. Dat meldt staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken aan de Tweede Kamer.

Van Dam wijst er op dat het verkrijgen van een vergunning bij de decentrale overheden primair de taak is van de ondernemer die een mestverwerkingsinstallatie wil realiseren. De rijksoverheid kan slechts randvoorwaardelijk optreden, aangezien de verantwoordelijkheid voor vergunningen ligt bij de decentrale overheden. De staatssecretaris zal in 2017 gemeenten, provincies en waterschappen ondersteuning bieden in de vergunningverlening voor mestverwerkingsinstallaties. Via het meldpunt voor knelpunten in de vergunningverlening mestverwerking en de werkgroep versnelling vergunningverlening mestverwerking werkt hij samen met provincies en gemeente aan oplossingen voor knelgevallen op dit terrein.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt, gezamenlijk met de landbouwsector, de waterschappen, waterkwaliteitsbeheerders, provincies en gemeentes, een voorstel voor uniformering van lozingseisen voor mestverwerkingsinstallaties op. Naar verwachting kan de Tweede Kamer daar voor het zomerreces van 2017 worden geïnformeerd over de vaststelling van dit advies. Verder streeft Van Dam naar de realisatie van een Nederlands Coördinatiecentrum Mestverwerking, waarin kennis en kunde kan worden uitgewisseld en ontwikkeld. (AgriHolland)

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: