Nulmeting van huidige Nederlandse mestsituatie

De regering moet, vooruitlopend op de verdere uitwerking van een nieuw mestbeleid, een nulmeting uitwerken van de huidige situatie, en de Tweede Kamer bij het eerstvolgende informatiemoment informeren over de concrete invulling daarvan. Dat meldt AgriHolland.

Een motie van VVD, PVV, CDA, SGP en de BoerBurgerBeweging waarin dat wordt gevraagd werd op dinsdag 20 april door een meerderheid in de Tweede Kamer gesteund.

De indieners van de motie stellen vast dat het kabinet toe wil naar een mestbeleid, waarin boeren binnen gestelde kaders hun eigen keuzes kunnen maken en gestimuleerd worden tot innovatie met toetsbare vereenvoudiging en vermindering van regels. Daarbij is het volgens hen essentieel dat getoetst kan worden of recht gedaan wordt aan de grote variatie in agrarische bedrijven en de innovatiekracht die de sector kenmerkt. (AgriHolland)

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: