Zorgen in akkerbouwsector over extra maatregelen actieprogramma

De akkerbouwsector maakt zich ernstige zorgen over de aanvullende maatregelen op het zevende actieprogramma Nitraatrichtling die minister Staghouwer van LNV heeft aangekondigd. Dat meldt Brancheorganisatie Akkerbouw.

In het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn is ruimte gelaten een maatwerkaanpak, waarbij ondernemers de keuze krijgen voor meer vrijheid om zelf te sturen op vermindering van het stikstofbodemoverschot en daarmee de nitraatuitspoeling. Deze maatwerkaanpak wordt momenteel uitgewerkt door het ministerie van LNV samen met vertegenwoordigers uit de land- en tuinbouwsector.

In een brief aan de Tweede kamer op donderdag 20 januari  zijn door de ministers aanvullende maatregelen aangekondigd. Het gaat dan om bufferzones in beekdalen, een verbod op de teelt van uitspoelingsgevoelige gewassen op vrijvallende uitspoelingsgevoelige gronden en op- en uitkoop van bedrijven. Deze maatregelen worden nu uitgewerkt in een addendum, dat half februari aan de Europese Commissie wordt voorgelegd.

Dit betekent opnieuw een proces met een dusdanig krappe tijdslijn dat er geen ruimte is voor een zorgvuldige impactanalyse en voor goed overleg met de sector, stelt de Brancheorganisatie Akkerbouw. De organisatie roept de ministers op om de Europese Commissie te overtuigen van de gebiedsgerichte aanpak zoals opgenomen in het coalitieakkoord, zodat in gezamenlijkheid met de sector gewerkt kan worden aan het behalen van de waterkwaliteitsdoelen.

De akkerbouwsector pleit voor een gewasderogatie die tot doel heeft de waterkwaliteit te verbeteren en die naast gras ook akkerbouwteelten omvat. Een gewasderogatie geeft niet alleen aan de melkveehouderij maar ook aan de akkerbouw een positieve prikkel, die zal leiden tot minder uitspoeling van nitraat. (AgriHolland)

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: