Wat zit er in die mest?

Mest is misschien wel het meest besproken onderwerp op het boerenerf. Nu de R weer in de maand zit, zal een lange periode geen dierlijke mest uitgereden worden op het land. Wel is er tijd om na te denken over praktische maatregelen en andere keuzes voor volgend jaar. Met het verder afbouwen van derogatie en andere wet- en regelgeving wordt de vraag ‘wat zit er in die mest?’ steeds actueler. Daarover schrijft VKON.

Januari is het moment om bemestingsplannen te maken en drijfmest(kwaliteit) is dan hét gespreksonderwerp aan de keukentafel. Welke gehalten zitten er in de mest? Hoe kunnen we de bodem voeden en voldoende ruwvoer van goede kwaliteit oogsten?

Perceelsgerichte bemesting is goed voor onder andere diergezondheid, aldus rundveedierenarts Gerrit Hegen. Daarbij zijn de gehalten van essentiële nutriënten in de mest van belang. Precisiebemesting begint bij analyseren van goed gemengde mest. Precisiebemesting heeft verschillende voordelen, zoals een efficiëntere benutting van drijfmest en kunstmest, verbetering van de kwaliteit van de bodem, een optimale ruwvoeropbrengst én het draagt bij aan een goede diergezondheid. Inzicht in de mestkwaliteit speelt daarbij een belangrijke rol.

Sturen op eiwit

“Sturen in bemesting kan een relevante bijdrage leveren aan het gewenste ruw eiwitgehalte in het gras en daarmee de ruwvoerkwaliteit”, aldus Hegen. Dat blijkt uit resultaten van het Netwerk Praktijkbedrijven waar Gerrit als begeleider van een aantal ambassadeursbedrijven nauw bij betrokken is. Hegen: “Met een precieze bemesting kun je ook sturen op het ruw eiwit dat je in je kuilen wilt hebben. Voor de eerste snede gebruikt Netwerk Praktijkbedrijven een tool waarmee op basis van het stikstofleverend vermogen van het betreffende perceel, het gewenste ruw eiwitgehalte en de gewenste droge stofopbrengst wordt uitgerekend hoeveel stikstof daarvoor per perceel nodig is uit drijfmest en kunstmest.”

Een integrale benadering is van belang als het gaat om de bodem, (precisie) bemesting, inkuilmanagement, rantsoensamenstelling, voermanagement, melkproductie, diergezondheid en goede kwaliteit drijfmest. Rundveedrijfmest bevat essentiële mineralen voor bodem, plant en koe. Precisiebemesting kan een essentiële bijdrage leveren om de mineralenbeschikbaarheid in de bodem te compenseren. Dit geldt voor fosfor, maar ook voor andere belangrijke mineralen en sporenelementen. Belangrijke vragen daarbij zijn: wat zijn de consequenties van het aflopen van derogatie met betrekking tot de specifieke gehaltes van belangrijke nutriënten in de mest en de bodem? Moet er meer gecompenseerd worden met kunstmest? Zo ja, hoe dan? Compenseren om de mineralenbalans en gezondheid van de koeien te borgen. Daarnaast te zorgen voor balans in bodem en plant, wat op haar beurt weer bijdraagt aan balans in de koe met goede kwaliteit drijfmest. Zo is het cirkeltje rond. Actuele onderwerpen die aan de orde komen op het boerenerf, waar we tijdens het evenement op KOErs op 31 oktober 2023 (zie kader) dieper op in gaan.

Meer over: Achtergrond | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: