Onderwerp: Achtergrond

Wat zit er in die mest?

22 september 2023

Mest is misschien wel het meest besproken onderwerp op het boerenerf. Nu de R weer in de maand zit, zal een lange periode geen dierlijke mest uitgereden worden op het land. Wel is er tijd om na te denken over praktische maatregelen en andere keuzes voor volgend jaar. Met het verder afbouwen van derogatie en andere wet- en regelgeving wordt de vraag ‘wat zit er in die mest?’ steeds actueler. Daarover schrijft VKON. Lees verder

Toch geen ammoniakreductie bij mixen met lucht

5 december 2019

Mest mengen met lucht leidt toch niet tot een ammoniakreductie. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Wageningen Lifestock Research. In eerder onderzoek werd met mestbeluchtingstechniek wél een ammoniakreductie gevonden. Lees verder

Extra weidegang nodig voor gebruik sleepvoet

2 oktober 2018

Om na 1 januari 2019 op grasland op klei- en veengrond de sleepvoetbemester met onverdunde mest bij te mogen gebruiken moet er bovengemiddeld geweid te worden om tot voldoende reductie van ammoniakemissie te komen. Zo meldt AgriHolland. Minister Schouten van … Lees verder

Verdwenen spuiwater en ongelukken met mestgassen

14 juni 2018

Spuiwater, het waswater van luchtwassers, mag als stikstofmeststof en kunstmestvervanger worden toegepast. De aanwending en opslag kennen echter beperkingen. Is dat de reden dat het spuiwater buiten beeld verdwijnt? Lees verder

Tussenbalans voor een goede mestbenutting verdeling

1 augustus 2017

Welke bemestingsruimte is er nog? Hoeveel drijfmest zit er nog in de opslag? En hoeveel kunstmeststikstof heb je dan nog nodig? Met deze informatie kun je vervolgens een planning maken voor het laatste deel van dit groeiseizoen. Dat schrijft Verantwoorde Veehouderij. Lees verder

Duidelijkheid over fosfaatrechten voor melkveehouders

12 juli 2017

Staatsecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft het kortingspercentage vastgesteld waarmee vanaf volgend jaar de toedeling van het aantal fosfaatrechten aan melkveehouders wordt berekend. Ten opzichte van het aantal gehouden koeien op 2 juli 2015 zullen niet-grondgebonden melkveehouders 8,3% worden gekort op de hoeveelheid toegekende fosfaatrechten. Lees verder

‘Mestregelgeving niet aanpassen voor verlaging boetes

18 mei 2016

In een motie van Elbert Dijkgraaf van de SGP is de regering gevraagd de meststoffenregelgeving zo aan te passen dat bestuurlijke boetes naar beneden bijgesteld kunnen worden als de aard en de zwaarte van de overtreding daar aanleiding toe geven. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Meer mest betekent niet altijd meer opbrengst

20 april 2016

Het afgelopen jaar mocht de familie Baltus meer drijfmest op hun bedrijf houden dan de norm van 250 kilogram stikstof per hectare. Eindelijk konden ze op het melkveebedrijf te Middenmeer de bodem gaan geven waar ze om vroeg. Door de hoge opbrengsten en hoge onttrekking van stikstof en fosfaat treedt volgens Baltus namelijk verschraling van de bodem op. Lees verder

Alternatieven voor ruige mest voor weidevogels

29 maart 2016

De voedselvoorziening voor weidevogels vanuit de dikke fractie van gescheiden drijfmest is even goed als die vanuit ruige mest. Dit blijkt uit een driejarige proef op veengrond van het Louis Bolk Instituut en het Veenweiden Innovatiecentrum. Het aantal regenwormen is zelfs hoger dan bij ruige mest. Lees verder

Van Dam schetst manier waarop Meststoffenwet wordt geëvalueerd

9 februari 2016

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de planning van de evaluatie van de Meststoffenwet 2016 en het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn. In de evaluatie van de Meststoffenwet wordt onderzocht wat de milieueffecten van de huidige en mogelijke toekomstige maatregelen zijn. Dat meldt AgriHolland. Lees verder