Onderwerp: akkerbouw

Nieuwe rijenbemesters van Evers

4 september 2018

Evers Agro presenteert op Agrotechniek Holland een nieuwe serie rijenbemesters. De bemesters zijn geschikt voor zowel rijen- als volveldsbemesting. Lees verder

Kalk goed voor biet en bodemstructuur

19 september 2011

Een goede pH en een goede bodemstructuur zijn voorwaarden voor een optimale suikeropbrengst. Door te bekalken, bij voorkeur in het najaar, kan men de pH op het gewenste niveau brengen en de bodemstructuur verbeteren. Lees verder

Teelthandleiding graszaad : bijlagen

16 september 2011

De bijlagen bevatten overzichten van: stikstofbemestingsadviezen graszaad, teeltmaatregelen Engels raaigras, roodzwenkgras, veldbeemdgras, rietzwenkgras en Italiaans raaigras en teeltmaatregelen van graszaden met een beperkt areaal. Lees verder

Teelthandleiding graszaad : bodem en bemesting

16 september 2011

In deze teelthandleiding wordt ingegaan op de diverse mestmethoden in het voor- en najaar bij graszaad. Lees verder

Teelthandleiding koolzaad : bemesting

16 september 2011

Het doel van de bemesting van koolzaad is een aanvulling aan de bodemvoorraad te geven, zodat het gewas steeds over voldoende voedingsstoffen kan beschikken en zo een ongestoorde groei kan geven. Ingegaan wordt op bemesting met fosfaat, kali, stikstof en overige mineralen. Lees verder

Teelthandleiding graszaad : dekvruchten

16 september 2011

Omdat er vóór half augustus nog vrijwel geen gewassen zijn die het veld geruimd hebben, wordt voor de zwenkgrassen en veldbeemd de groeiperiode verlengd door deze soorten onder dekvrucht uit te zaaien. Engels en Italiaans raaigras kunnen zowel na vroeg geoogste gewassen in open land in september als onder dekvrucht worden gezaaid. De bijzondere grassoorten met een beperkt areaal zoals kropaar, struisgras, beemdlangbloem en timothee kunnen eveneens zowel onder dekvrucht als voor een bepaalde datum in open land worden gezaaid. Vooral voor de langzaam groeiende soorten veldbeemd en roodzwenk is inzaaien onder dekvrucht noodzakelijk om een gewas te krijgen dat in de herfst voldoende ontwikkeld is om in het volgende jaar zaad te kunnen vormen. Daarnaast moet het ook sterk genoeg zijn om bespuitingen met onkruidbestrijdingsmiddelen te kunnen verdragen. Lees verder

Teelthandleiding korrelmais en Corn Cob Mix (CCM)

15 september 2011

Deze teelthandleiding voor korrelmaïs en Corn Cob Mix bevat 6 hoofdstukken: Rassenkeuze, Zaaien, Bemesting, Oogst, Conservering en bewaring en Voedingsaspecten. Lees verder

Mineralenconcentraten op het melkveebedrijf en het akkerbouwbedrijf : knelpunten en mogelijkheden verkend op bedrijfsniveau, 2009 en 2010

15 september 2011

In 2009 en 2010 zijn in een pilot de landbouwkundige, economische en milieukundige effecten van de productie en gebruik van mineralenconcentraten als kunstmest onderzocht. Een onderdeel van de pilot is gericht op ervaringen bij toepassing van concentraten in de praktijk. Dit rapport geeft de opzet en resultaten van dit onderdeel weer. Lees verder

Nauwelijks wijzigingen in bemestingsplan

14 september 2011

De gevolgen van het nieuwe mestbeleid voor telers zijn beperkt. Her en der vraagt het wel enige aanpassing in het bemestingsplan, maar grote problemen zijn er niet. Die conclusie trekken Agrifirm en CZAV. Wel maken ze zich zorgen over het organische stofgehalte. Lees verder

Stikstofvoorziening uit maaimeststoffen : bedrijfsontwerp

7 september 2011

In dit verslag wordt een bedrijfsontwerp besproken voor een akkerbouwbedrijf dat gebaseerd is op stikstofvoorziening uit luzerne en grasklaver als maaimeststof. Het daardoor ontstane tekort op de P-balans wordt gecompenseerd door lokaal beschikbare natuurcompost. Het bedrijfsmodel is gebaseerd op de vruchtwisseling en de bedrijfsomstandigheden van het akkerbouwbedrijf van Joost van Strien in Ens, Noordoostpolder. De organische stof balans moet ten minste gelijk blijven met de huidige situatie, en de opbrengsten mogen niet lager uitvallen dan nu het geval is. Lees verder