Onderwerp: Voer

Dieren hebben voedsel nodig. Wat zij eten heeft invloed op de productie en de samenstelling van de mest. Ondernemers met een agrarisch bedrijf houden een administratie bij over de herkomst, de samenstelling en de bestemming van meststoffen. Zo maken zij inzichtelijk hoe ze omgaan met meststoffen. Hieronder vindt u het laatste nieuws dat te maken heeft met voer en mest.

Eerste ervaringen met herinzaai grasland onder dekvrucht

2 mei 2011

Herinzaai van grasland op zandgrond in het voorjaar geeft vaak problemen. De omstandigheden voor een goede start van de grasgroei zijn meestal matig waardoor onkruid de overhand neemt. In het jaar van inzaai wordt al gauw anderhalve snede grasopbrengst gemist en is een chemische onkruidbestrijding nodig om een goede en gesloten grasmat te krijgen. In dit artikel een beschrijving van hoe graslandvernieuwing wél succesvol kan zijn Lees verder

Weidegang versus opstallen : een bewuste keuze

2 mei 2011

Dit rapport is een overzicht van informatie die betrekking heeft op weidegang, bedoeld voor veehouders die een keuze willen of moeten maken om weidegang toe te passen of om op te stallen. Diverse aspecten, zoals diergezondheid, voeding, graslandmanagement, milieu en agrarisch natuurbeheer komen aan bod Lees verder

Improving slurry by diet adjustments : a novelty to reduce N losses from grassland based dairy farms

2 mei 2011

Proefschrift over de mogelijkheden om door aanpassing in het rantsoen de kwaliteit van de drijfmest te verbeteren gericht op het verminderen van de stikstof verliezen op melkveebedrijven met grasland. Aan het onderzoek is o.a. meegewerkt door leden van de agrarische natuurverenigingen VEL en VANLA Lees verder

Rumen development in veal (preruminant) calves

2 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Puzzelen met bemesting

2 mei 2011

Gras goed laten groeien is een complexe materie. De temperatuur moet goed zijn, er moet voldoende vocht beschikbaar zijn en het gras moet over voedingsstoffen beschikken. Een optimaal bemestingsplan valt of staat met een jaarlijkse bodemanalyse. Spurway-excellent sportvelden is speciaal ontwikkeld voor sportvelden en golfbanen. Binnen enkele dagen na de bemonstering in het voorjaar is de uitslag beschikbaar Lees verder

Informatieblad mineralen en milieukwaliteit : integraal vergelijken van melkveehouderijtypen op milieubelasting

2 mei 2011

De melkveehouderij is verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de uitstoot van gassen die het milieu belasten, vooral ammoniak en de broeikasgassen methaan en lachgas. Daarnaast is ook sprake van milieubelasting via de uit- en afspoeling van nutriënten, zoals nitraat en fosfaat. Een objectieve manier om de milieubelasting van verschillende typen melkveehouderij op een integrale manier met elkaar te vergelijken ontbrak tot nu toe. Daarom heeft het Ministerie van LNV opdracht gegeven om een bestaande methode daarvoor toepasbaar te maken Lees verder

Aminozuurbalans in melkveevoeding : Internationaal seminar van Kemin-Adisseo te Genk

2 mei 2011

Een juiste aminozuurbalans in de melkveevoeding is van belang voor dier, milieu en economie. Dat bleek tijdens het internationale seminar van Kemin en Adisseo in Genk. Van belang daarbij is dat de aminozuren in de juiste hoeveelheid worden verstrekt. “Meer geven dan nodig, is niet gewenst”, aldus professor Charles Schwab Lees verder

Aanpassing voer vergemakkelijkt de toepassing van pluimveemest : eerste resultaten van pilotstudies naar effect van biologische fytase positief

2 mei 2011

In Nederland zijn er nu ruim 1 miljoen biologische legkippen die jaarlijks bijna 300 miljoen eieren produceren maar ook 25.000 ton mest. De meeste legkippenhouders hebben zelf weinig grond en moeten de mest afvoeren. Het project ‘Kippenmest en Kringloop’ streeft er naar deze mest zo goed mogelijk in te zetten en te benutten binnen de biologische landbouw. Om de mest aantrekkelijker te maken voor bijvoorbeeld de akkerbouw is het belangrijk dat de mestkwaliteit en daarbij met name de verhouding tussen stikstof en fosfaat verbetert. In 2009 en 2010 zijn pilots uitgevoerd om het effect van aanpassingen in het kippenvoer op de mestkwaliteit te onderzoeken. Lees verder

Informatieblad mineralen en milieukwaliteit : elf jaar fosfaatevenwichtsbemesting op grasland: lange termijn effecten op opbrengst en fosforgehalte van gras

2 mei 2011

In 1997 zijn veldproeven op grasland aangelegd waarbij de landbouwkundige en milieukundige effecten van fosfaatevenwichtsbemesting worden onderzocht. Dit informatieblad geeft resultaten voor de opbrengst en kwaliteit van het gras in de periode 1997- 2007 Lees verder

Trace elements in animal production systems

2 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel