Onderwerp: Voer

Dieren hebben voedsel nodig. Wat zij eten heeft invloed op de productie en de samenstelling van de mest. Ondernemers met een agrarisch bedrijf houden een administratie bij over de herkomst, de samenstelling en de bestemming van meststoffen. Zo maken zij inzichtelijk hoe ze omgaan met meststoffen. Hieronder vindt u het laatste nieuws dat te maken heeft met voer en mest.

Aangepaste bemesting geeft betere Magnolia

1 mei 2011

PPO Bomen is in 2005 een onderzoek gestart om een bemestingsadvies te ontwikkelen voor de teelt van Magnolia soulangeana in pot en container. Het gaat daarbij om de samenstelling van de voedingsoplossing, en de gewenste streefwaarden voor de voedingsgehalten in de potgrond Lees verder

Veel melk uit oude gebouwen : Kees Nieuweboer: “Zonder jongveeopfok komt iedere grasspriet terug in melk”

1 mei 2011

Ondanks dat vader en zoon bestuurslid van een verschillende vakbond zijn, zijn ze wel beiden van mening dat mestinjectie slecht is voor de bodemkwaliteit. Daarom wordt bij hun de mest bovengronds uitgereden en wordt koolstof FIR-poeder aan het voederrantsoen voor de koeien gevoegd Lees verder

Klein effect van groter oppervlak

1 mei 2011

Het Praktijkcentrum Sterksel (Praktijkcentrum voor innovatie in de varkenshouderij) onderzocht het effect van verschillende leefoppervlakken voor vleesvarkens (1,0 m2 conform Varkensbesluit 1998 versus 0,7 m2 voorheen) op de technische resultaten (groei; voederconversie). In grafieken de groei bij verschillende leefoppervlakken en koppelgroottes in verschillende periodes van het seizoen. Er is een beperkte verbetering van de technische resultaten maar dit weegt niet op tegen de extra huisvestingskosten, waardoor de concurrentiepositie van de Nederlandse varkenssector t.o.v. andere Europese landen verslechterd is. Meer informatie: PraktijkRapport Varkens ‘Invloed van een vergroot oppervlakte voor vleesvarkens bij verschillende koppelgrootte’ Lees verder

Bodemgezondheid en ziektewering in biologische bedrijfssystemen; thema bodemweerbaarheid

1 mei 2011

In een recente studie zijn biologische en gangbare landbouwgronden vergeleken wat betreft nutriëntenconcentraties, verscheidene biologische parameters en gebruikte landbouwtechnieken. De verschillen zijn niet altijd groot, maar over het algemeen scoren de biologische gronden beter qua componenten die samenhangen met bodemgezondheid, namlijk gesloten nutriëntenkringlopen, hoge biodiversiteit, een samenhangend voedselweb en veerkracht van het systeem. Naar verwachting hangen deze componenten nauw samen met een relatief goede ziektewering van de biologische gronden. Lees verder

Opbrengst, mineralenverlies en bodemvruchtbaarheid van een biologisch akkerbouwbedrijf in relatie tot bemestingsniveaus : resultaten van het Ecologisch Proefbedrijf Dr H.J. Lovinkhoeve 1996-2002

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Bemesting

1 mei 2011

Bemesting van gronden door biologische varkenshouders: organische bemesting, meststoffen, mineralenbalans, organische stof balans, bewust bemesten Lees verder

Erfahrungen mit Luzerne- und Kleegras : die empfindlichen Futterpflanzen unter experimentellen Bedingungen in der biologisch-dynamischen Praxis des Dottelfelderhofes

23 april 2011

De grondslag van de biologische landbouw, de vlinderbloemigen, worden steeds meer aangetast door een reeks ziekten en plagen. Dit artikel bericht van een gevonden samenhang tussen nematoden in het opvolgende graangewas en een krappe nutriëntentoevoer, met name kalium. Dit verklaart zich onder andere door een hoge kaliumbehoefte van grasklaver. Lees verder

Blattdüngung: Ergebnisse aus der Praxis

23 april 2011

Voor regelmatige, goede opbrengsten met hoge vruchtkwaliteit is een optimale nutriententoediening van het voorjaar tot de oogst belangrijk. Bladvoeding kan in aanvulling op bodembemesting zinvol zijn, bijvoorbeeld als de nalevering van de bodem niet voldoende is. Tegenwoordig staat er een ruime assortiment van enkel- en meervoudigenutrienten-bladvoedingen ter beschikking. Ze worden vaker gebruikt en verhogen zo de productiekosten. Het nut is echter twijfelachtig, omdat slechts kleine hoeveelheden nutrienten via het blad kunnen worden opgenomen. In dit artikel komen de resultaten van een praktijk onderzoek naar bladvoeding aan bod Lees verder

Akker & tuinbouw

19 april 2011

Informatieve site van Koch Bodemtechniek Eurolab Deventer met informatie over o.a. meststoffen, bodemmineralen, sporenelementen en bodemleven Lees verder