Onderwerp: Verwerken

Vanaf 2014 gelden er strengere regels om het mestoverschot te beperken. Veehouders hebben nu een mestverwerkingsplicht: een deel van hun mestoverschot moet verplicht worden verwerkt. Er zijn verschillende technieken voor mestverwerking. Veehouders hebben de keuze om zelf aan de slag te gaan met mestverwerking of de verwerking uit te besteden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestverwerking.

Cuban experience in integrated crop-livestock-tree farming

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Mestvergisting op boerderijschaal = Manure digestion on the farm

1 mei 2011

Door vergisting van mest wordt biogas gevormd waaruit via een warmtekrachtkoppeling duurzame elektriciteit en warmte wordt geproduceerd. Hierdoor vindt een reductie plaats in emissie van methaan uit mest en wordt emissie van broeikasgassen uit niet-duurzame energiebronnen voorkomen. Op Praktijkcentra Sterkel en Nij Bosma Zathe is onderzoek gedaan aan twee installaties voor mestvergisting. Beide installaties dienden ook als demonstratie voor praktijkbedrijven. Dit rapport geeft een overzicht van de resultaten van de installaties gedurende de onderzoeksperiode. In de uitgevoerde TEWI-berekeningen blijkt vergisting van varkens- en rundveedrijfmest een reductie potentieel in broeikasgasemissie te hebben wat boven de 50% ligt. Maar voor een rendabele mestvergistinginstallatie moeten bedrijven een omvang hebben die boven gemiddeld ligt. Hierbij zijn bedrijfsspecifieke kenmerken ook van invloed op de economische evaluatie van een mestvergistinginstallatie Lees verder

Mestverwerking : René de Klein: “Geen twijfels over keus voor roosters” / Dichte vloer : Arno van Velzen: “Dichte vloer noodzakelijk voor zand” : serie Stalbouw

1 mei 2011

Bij het volgen van de vorderingen van de stalbouwprojecten van 2 Brabantse families komen hier de keuze van de vloer en de uitvoering ervan aan de orde Lees verder

Korte inventarisatie naar voorbehandeling van mest t.b.v. hogere biogasproductie

29 april 2011

Er heeft een korte inventarisatie plaatsgevonden naar het effect van verschillende technieken van ontsluiting van slib en mest op de biogasproductie. Hierdoor is een globaal inzicht verkregen in het perspectief van verschillende methoden van voorbehandeling/ontsluiting van drijfmest om de biogasproductie te verhogen. Lees verder

Korrelkunstmest krijgt serieuze concurrentie

29 april 2011

Groene kunstmest wordt een volwaardig alternatief voor de korrel. Hoge kunstmestprijzen en overheidsbeleid stimuleren deze ontwikkeling. Aan het gebruik in de akkerbouw kleven nog wel diverse haken en ogen. 2009 is het jaar van de waarheid. Lees verder

Verbrandingsas als fosfaatmeststof

15 april 2011

Bij verbranding van biomassa en mest blijft in het restproduct, de as, veel fosfaat zitten. Jaarlijks komt 70 procent van de in Nederland gebruikte hoeveelheid fosfaatkunstmest in de as terecht, dit komt neer op 8.500 ton fosfaat. Lees verder

International Biomass Valorisation Congress & Exhibition 2011

8 april 2011

Op 13 en 14 september 2011 organiseert DLG Benelux een congress met het thema Biomassa Lees verder

Biomassa

18 maart 2011

In de bio-based economy – oftewel de groene economie – staat het gebruik van biomassa voor brandstoffen, chemicaliën, materialen, elektriciteit en warmte centraal.

De overheid stelt als doel dat in 2030 30% van de fossiele grondstoffen (olie, steenkool, aardgas) moet zijn vervangen door groene grondstoffen (biomassa). Producten uit biomassa zijn afbreekbaar en daarom niet schadelijk voor het milieu.
Lees verder