Onderwerp: Verwerken

Vanaf 2014 gelden er strengere regels om het mestoverschot te beperken. Veehouders hebben nu een mestverwerkingsplicht: een deel van hun mestoverschot moet verplicht worden verwerkt. Er zijn verschillende technieken voor mestverwerking. Veehouders hebben de keuze om zelf aan de slag te gaan met mestverwerking of de verwerking uit te besteden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestverwerking.

Urine als kunstmestvervanger?

15 juli 2024

De PPS ‘Reinventing Circulair Dairy Farming’ is van start gegaan. In deze Publiek Private Samenwerking werken het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, Wageningen Livestock Research, Slootsmid, Nederlands Centrum Mestverwaarding, Hanskamp en Lely samen. Het pilotproject heeft als doel … Lees verder

Monovergister voor kleine veehouder wordt aantrekkelijker

7 mei 2024

Monomestvergisting is behoorlijk in opkomst. Dit komt mede door de stijgende subsidies die de overheid geeft. Dat meldt DLV Advies. Vooral de subsidie voor groen gas op kleine installaties gaan fors omhoog. Veehouders die de mogelijkheid hebben om te clusteren, … Lees verder

100 initiatieven voor mestvergisting in Overijssel

11 maart 2024

Overijssel heeft zich volop ingespannen voor een passende SDE-regeling voor kleine monomestvergisters én met resultaat: ruim 100 initiatieven voor mestvergisting kunnen in Overijssel alsnog aan de slag. Lees verder

Dagverse mest is uitdaging bij monovergisting in varkenshouderij

27 februari 2024

Wil je als varkenshouder investeren in monomestvergisting, dan loop je al snel tegen de uitdaging aan hoe je dagverse mest in de vergister krijgt. “Wanneer je de mest een maand in de opslag bewaart, neemt het biogas-potentieel met ongeveer 30 procent af”, aldus Rick Kanters, projectleider Energie bij DLV Advies. Ga je nieuwbouwen? Dan levert integreren van mestvergisting in de initiële bouwplannen van een stal aanzienlijke voordelen op. Bij bestaande stallen is het vaak nodig om meer aanpassingen te doen. Lees verder

ABN AMRO: Hoe mono-mestvergisting Nederland helpt vergroenen

20 december 2023

Mono-mestvergisting helpt de mineralenkringloop beter te sluiten, verbetert de luchtkwaliteit in de stal en het kan extra inkomsten opleveren voor veehouders. Dat is te lezen in het rapport ‘Hoe mono-mestvergisting Nederland helpt vergroenen’ van ABN AMRO. Lees verder

Afwisselen zandbodem met strobodem voor gewenste mest

18 december 2023

Afgelopen jaren heeft familie De Vries in Stolwijk volop ingezet op het testen van het ‘vrij leven concept’ in de vrijloopstal. Oftewel de potstal vullen met een zandbodem welke geschoond wordt door het gebruik van een ‘bedding cleaner’. Nu overwegen ze de zandbodem af te wisselen met een strobodem voor de gewenste mest. Verantwoorde Veehouderij doet verslag. Lees verder

Onderzoek naar effect mestadditieven op ammoniakemissie

27 september 2023

Het ministerie van LNV heeft een kennisvraag uitgezet naar ‘ammoniakemissiereductie door inzet van mestadditieven’ waarin ook de effecten op de methaanemissies mee worden genomen. Lees verder

Shell en Engie kopen vergister voor groen gas productie

2 augustus 2023

Engie en Shell hebben een mestvergister van een pluimveehouder in Tzummarum gekocht. Dat meldt de Leeuwarder Courant. De installatie produceert nu nog elektriciteit, maar in de toekomst wordt dat groen gas. Lees verder

Onderzoek naar fraude met co-vergisters

20 juli 2023

De NVWA heeft op dinsdag 18 juli 2 woningen en 4 mestverwerkende bedrijven in de provincies Drenthe, Overijssel en Groningen doorzocht. Dat gebeurde in een lopend strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke fraude met co-vergisters. Lees verder

Hoe is mestbeheer te optimaliseren?

3 juli 2023

Melkveebedrijven zijn de afgelopen decennia in veel regio’s in de wereld snel geïntensiveerd. Een van de grootste uitdagingen in deze intensieve bedrijven is het beheren van mest op een manier die de productie ten goede komt en tegelijkertijd de milieueffecten minimaliseert. Lees verder