Mestvergisting op boerderijschaal = Manure digestion on the farm

Door vergisting van mest wordt biogas gevormd waaruit via een warmtekrachtkoppeling duurzame elektriciteit en warmte wordt geproduceerd. Hierdoor vindt een reductie plaats in emissie van methaan uit mest en wordt emissie van broeikasgassen uit niet-duurzame energiebronnen voorkomen. Op Praktijkcentra Sterkel en Nij Bosma Zathe is onderzoek gedaan aan twee installaties voor mestvergisting. Beide installaties dienden ook als demonstratie voor praktijkbedrijven. Dit rapport geeft een overzicht van de resultaten van de installaties gedurende de onderzoeksperiode. In de uitgevoerde TEWI-berekeningen blijkt vergisting van varkens- en rundveedrijfmest een reductie potentieel in broeikasgasemissie te hebben wat boven de 50% ligt. Maar voor een rendabele mestvergistinginstallatie moeten bedrijven een omvang hebben die boven gemiddeld ligt. Hierbij zijn bedrijfsspecifieke kenmerken ook van invloed op de economische evaluatie van een mestvergistinginstallatie

Related Links

Meer over: Publicaties | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: