Mestafzetkosten drukt inkomen veehouder

Uit het recente rapport van het LEI, Het Landbouw Economisch Bericht 2011, blijkt dat de inkomens gestegen zijn, maar de mestafzetkosten blijven ook stijgen.

De mestkosten zijn na het in werking treden van het nieuwe mestbeleid in 2006 sterk gestegen. Door de scherpere normen namen de mestoverschotten op bedrijfsniveau toe, wat heeft geleid tot hogere kosten voor mestafzet. Dit geldt vooral voor de varkensbedrijven, waarvoor de gemiddelde mestkosten inmiddels meer dan 30.000 euro per bedrijf bedragen. Op de pluimveebedrijven zijn deze kosten ruim de helft lager en dalen ze de laatste paar jaar. Dit hangt samen met het gereed komen van de eerdergenoemde DEP-centrale, waardoor de (binnenlandse) afzetmogelijkheden voor pluimveemest aanzienlijk toenamen. De ramingen voor 2010 wekken overigens de indruk dat toen geen verdere daling heeft plaatsgevonden.

Melkvee
Op de meeste melkveebedrijven zijn de mestafzetkosten (nog) vrij laag: gemiddeld 1.000 tot 1.500 euro per bedrijf. Wanneer de derogatie (zie hiervoor) zou verdwijnen, zullen ook voor deze bedrijven de mestkosten aanzienlijk oplopen. Een paar jaar geleden werd het voordeel van de derogatie geschat op ruim 200 euro per hectare. Dat komt voor het gemiddelde melkveebedrijf uit het Informatienet van het LEI overeen
met een bedrag in de orde van 10.000 euro.

Lees hier het hele rapport.

Meer over: Afvoer | Melkveehouder | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: