Nutrientenbelasting van bodem en water: verkenning van de gevolgen van het nieuwe mestbeleid

Het nieuwe mestbeleid met een stelsel van gebruiksnormen is per 1 januari 2006 van kracht geworden. Dit brengt de milieudoelstellingen op een tweetal aspecten (evenwichtsbemesting fosfaat en nitraat in het grondwater) binnen bereik.Dereductiedoelstelling voor belasting van het oppervlaktewater blijft buiten bereik. Een analyse van Milieu- en Natuurplanbureau en Alterra

Related Links

Meer over: Publicaties | Voer
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: