Onderzoek naar mestscheiding bij de bron

Op Dairy Campus is 5 oktober gestart met onderzoek naar mestscheiding bij de bron. Drie systemen die toegepast kunnen worden in bestaande stallen worden vergeleken met een gangbare ligboxenstal met roostervloer.

De reden om mest snel te scheiden is om de ammoniakemissie en broeikasgasemissies te beperken. De onderzoekers doen emissiemetingen in de stal en bij de verschillende behandelingen tijdens de opslag van urine, feces en drijfmest.

Goot en gaten

Van de doorlaatbare tegelvloer ZeraFlex die op de roosters worden gelegd wordt een goede scheiding verwacht omdat de urine direct naar de onderliggende kelder wordt afgevoerd. Een vernieuwde rubberen vloer met een goot en gaten zorgt voor scheiding op de vloer. In plaats van op de roostervloer is ook een doorlaatbare mestband onder de roosters mogelijk om urine en feces te scheiden. Dit heeft in deze proeven geen prioriteit gekregen.

Uitdaging

Voor melkveehouders is het belangrijk dat stalaanpassingen passen in een totaal bedrijfssysteem. Naast beperking van de emissies in de stal en bij opslag, zijn ook mestkwaliteit in samenhang met de toedieningstechniek én de kwaliteit van de vloeren in relatie tot dierenwelzijn belangrijk. Voor sommige melkveehouders is het een uitdaging de urine te gebruiken als kunstmestvervanger. Voor andere boeren speelt de mestsoort in relatie tot natuurbeheer of afzet van mestfracties naar de akkerbouw een belangrijke reden.

Het project is al in 2019 gestart met een inventarisatie van mestscheidingstechnieken bij de bron. De meest perspectiefvolle worden komend jaar onderzocht in fase 2. (AgriHolland / Dairy Campus)

Meer over: Nieuws | Opslag | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: