ABN AMRO: Hoe mono-mestvergisting Nederland helpt vergroenen

Mono-mestvergisting helpt de mineralenkringloop beter te sluiten, verbetert de luchtkwaliteit in de stal en het kan extra inkomsten opleveren voor veehouders. Dat is te lezen in het rapport ‘Hoe mono-mestvergisting Nederland helpt vergroenen‘ van ABN AMRO.

De mest van twee koeien levert voldoende groen gas op om een gemiddeld huishouden van gas te voorzien, zo stelt ABN. Tegelijkertijd vermindert mono-mestvergisting de directe uitstoot van methaan uit mest. Deze combinatie verlaagt de broeikasgasuitstoot van de melkproductie met minstens 17 procent. Daarnaast verlaagt mono-mestvergisting de stikstofuitstoot in de vorm van ammoniak uit de stal met 40 procent. Als het digestaat ook nog wordt nabehandeld wordt de ammoniakemissie op bedrijfsniveau zelfs gehalveerd.

Vergisten op de boerderij zelf ligt het meest voor de hand, maar vraagt wel om een zekere schaalgrootte; het past niet op elk bedrijf en niet bij elke ondernemer. De hoogte van de investering is fors en afhankelijk van bedrijfsomvang, de keuze voor gas- of energieproductie en de benodigde aanpassingen in de stal of op het erf.

Bij een omvang vanaf ruim 300 koeien is vergisten in combinatie met het opwaarderen van biogas tot groen gas volgens ABN AMRO kansrijk. Vanaf 175 koeien biedt vergisting in combinatie met stroomopwekking een acceptabele terugverdientijd. Voor bedrijven vanaf ruim 100 koeien is het alleen haalbaar om in samenwerking met andere melkveehouders mest te vergisten. Het is volgens ABN AMRO echter belangrijk dat deze ontwikkeling niet leidt tot minder weidegang.

Om de door het kabinet beoogde productie van 2 miljard kuub groengas in 2030 te helpen versnellen, verdient een aantal knelpunten volgens ABN AMRO meer aandacht. Vooral de aantrekkelijkheid voor  veehouders om te investeren in mono-mestvergisting dient te worden gestimuleerd. Daarbij spelen stabiele en voorspelbare inkomsten uit de SDE-subsidie of ‘Garanties van Oorsprong’ een belangrijke rol.

Om het potentieel van mono-mestvergisting te benutten, dient de overheid de voorwaarden te creëren. Onder andere door het versnellen van vergunningverlening voor stalsystemen met dagelijkse ontmesting. Deze systemen verlagen de methaanuitstoot uit de stal tot 90% en die van ammoniak met 40%. Ook is Europese erkenning van bedrijfseigen meststoffen van belang, omdat hiermee mineralen op het eigen bedrijf behouden blijven en de aankoop van kunstmest wordt verminderd. Verder kan de overheid helpen om de aansluitcapaciteit op stroomnetwerken en transportcapaciteit van gasnetwerken te vergroten.

Meer informatie is te vinden in de publicatie ‘Hoe mono-mestvergisting Nederland helpt vergroenen‘ van ABN AMRO.

ABN AMRO / AgriHolland

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: