Onderwerp: Dier

Het gebruik van dierlijke mest is wettelijk beperkt, onder meer door de dierproductierechten die gelden voor pluimvee- en varkenshouders. Dierproductierechten bepalen hoeveel dieren een veehouder mag hebben. Een systeem van melkquota beperkt tot 1 januari 2015 het aantal melkkoeien. Door dieren aangepast voer te geven kan het fosfaatgehalte in de mest dalen. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mest in relatie tot dier.

Mest als waardevolle grondstof : enkele technologische opties

2 mei 2011

Onderzoek naar de mogelijkheden om mest niet als afvalstof te zien, maar als product waarvan iets nieuws gemaakt kan worden. Drie doorbraakopties werden bestudeerd met daarbij de kosten en de baten. Lees verder

CR Delta : Veemanager : Mestbeleid

2 mei 2011

NRS Mineraal is een online programma waarmee veehouders een bemestingsplan kunnen opstellen. Het programma is ontwikkeld voor en door rundveehouders en wordt veel gebruikt in de rundveesector Lees verder

Aandacht voor mest verkleint risico op ziekten

2 mei 2011

Mest kan ziektekiemen bevatten. Verslepen van mest, bijvoorbeeld met de laarzen of de trekkerbanden, vormt dan ook een risico voor de verspreiding van dierziekten. Om erachter te komen in welke mate er mest wordt versleept, zijn de looplijnen op 128 melkveebedrijven in kaart gebracht. Het onderzoek werd uitgevoerd door Ed van Eenigen (InterAct) met hulp van studenten van het Van Hall Instituut in Leeuwarden. Lees verder

Ammoniakemissies uit de landbouw in Milieubalans 2006: uitgangspunten en berekeningen

2 mei 2011

Met het oog op de Milieubalans 2006 en de emissieregistratie maakte het LEI een berekening van de ammoniakemissie over 2004, met voorlopige berekeningen over 2005. De berekeningen zijn gemaakt met het mest- en ammoniakmodel (MAM). Uitgangspunten voor de oppervlakte per gewas zijn jaarlijks afkomstig uit de CBS landbouwtelling, als ook de dieraantallen. Voor grasland is per regio (31 stuks) de mate van mesttoedieningssysteem bepaald (zijnde zodembemester, sleufkouter, sleepvoeten); dat is voor bouwland injectie, sleepvoeten, onderwerken in eén of twee gangen Lees verder

Themanummer mest

2 mei 2011

Themanummer van Kennis online over verschillende aspecten van het mestbeleid Lees verder

Wormen vragen slimme aanpak : diergezondheid

2 mei 2011

Wie dieren heeft, moet ontwormen. Maar dan wel graag met beleid. Structureel enkele keren per jaar ontwormen is niet nodig, werkt zelfs resistentie in de hand en is bovendien duur. Met de combinatie van slim omweiden, mestonderzoek en gericht behandelen worden paarden, schapen, geiten en koeien vrij gehouden van deze schadelijke parasieten Lees verder

Dierlijke mest als basis voor kunstmest

2 mei 2011

De mineralen uit dierlijke mest kun je makkelijker een bestemming geven dan dierlijke mest in zijn geheel. Onderzoekers van Wageningen UR onderzoeken daarom de mogelijkheden van mestscheiding. Dit kan een mineralenconcentraat opleveren dat vergelijkbaar is met kunstmest Lees verder

Uit de mest- en mineralenprogramma’s : is ‘bovengronds’ een alternatief voor zodebemesting?

2 mei 2011

Sommige veehouders hebben een hekel aan zodebemesting. Zij wijzen er op dat zware machines bodem en gewas kunnen beschadigen en benadrukken dat niet alleen de gebruikte machine het ammoniakverlies bepaalt, maar ook de ‘mestkwaliteit’ en de weersomstandigheden. Daarnaast speelt de intensiteit van een bedrijf een rol via de totale jaarlijkse mestgift. De wetgeving differentiëert niet voor die variabelen. Onderzoek ID, IMAG, PRI en PV doen samen onderzoek aan de effecten van ‘mestkwaliteit’ op verliezen en benutting. Dat onderzoek geeft aan dat het eiwitgehalte van een rantsoen een belangrijke invloed heeft op de samenstelling van mest Lees verder

Mest met regels omgeven

2 mei 2011

Wie dieren houdt en grond heeft, krijgt al snel te maken met regelgeving op het gebied van mest. Boerenvee zet de belangrijkste regels op een rij. Kleinschalige houders van boerderijdieren hebben soms ruimte voor aanvoer van dierlijke mest om hun grond mee te bemesten. Dit hoeft geen geld te kosten Lees verder

Mest- en mineralenkennis voor de praktijk : beheer van mest op gemengde bedrijven met hokdieren

2 mei 2011

De nieuwe mestwet wordt gekenmerkt door een andere benaderingswijze dan MINAS: in plaats van verliesnormen wordt vanaf 2006 gewerkt met gebruiksnormen. In dit infoblad wordt aan de hand van een rekenvoorbeeld aangegeven hoe gemengde bedrijven met hokdieren het best kunnen inspelen op de nieuwe mestwetgeving. Het gaat er daarbij vooral om het aantal kuubs mest dat afgezet moet worden zo laag mogelijk te houden. Daarnaast wordt geïllustreerd hoe samenwerking tussen een melkveehouder en een varkenshouder financieel aantrekkelijk kan zijn Lees verder