Onderwerp: Dier

Het gebruik van dierlijke mest is wettelijk beperkt, onder meer door de dierproductierechten die gelden voor pluimvee- en varkenshouders. Dierproductierechten bepalen hoeveel dieren een veehouder mag hebben. Een systeem van melkquota beperkt tot 1 januari 2015 het aantal melkkoeien. Door dieren aangepast voer te geven kan het fosfaatgehalte in de mest dalen. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mest in relatie tot dier.

Powerfarms!

2 mei 2011

De veehouderij zoekt naar wegen om de duurzaamheid van de sector te vergroten. Het is belangrijk de grootste volumestroom, mest, om te zetten in nuttige producten. Lees verder

Measuring ammonia emissions from manured fields

2 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Ammonia, the case of the Netherlands

2 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Verantwoording van de methodiek ‘Kwalitatieve monitor Systeeminnovaties verduurzaaming landbouw’

2 mei 2011

Dit werkdocument geeft een beschrijving van een kwalitatieve monitoringsmethodiek die gebruikt is binnen het project ‘Monitor systeeminnovaties verduurzaming landbouw’. In dit project zijn drie systeeminnovaties gericht op een verduurzaming van de landbouw gemonitord namelijk: integraal duurzame stallen, gesloten voer-mest kringlopen en functionele agrobiodiversiteit. Het project is onderdeel van een omvangrijker project ‘Monitoring verduurzaming landbouw’ dat in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onder regie van het Planbureau voor de Leefomgeving is uitgevoerd. Lees verder

Resultaten van controles op en kengetallen van landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie alsmede kengetallen van de Nederlandse veehouderij

2 mei 2011

Resultaten van controles op en kengetallen van landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie alsmede kengetallen van de Nederlandse veehouderij Lees verder

Roken wordt gratis

2 mei 2011

Dierhouder beschrijft zijn methoden om het kippenhok vrij te maken van bloedluizen Lees verder

Gevolgen van het afschaffen van dierrechten

2 mei 2011

Dit rapport geeft een antwoord op de vragen, verwoord in een motie Polderman. In deze motie wordt gevraagd naar de gevolgen van het afschaffen van de bestaande varkens- en pluimveerechten (dierrechten). Deze rechten bepalen de omvang van de veestapel (van varkens en pluimvee); ze dienen als sturingsmechanisme voor de omvang van de veestapel. In de studie wordt eerst ingegaan op de instelling van deze rechten in het kader van het mineralen (of mest-)beleid en op de betekenis van deze rechten. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de te verwachten ontwikkeling van de omvang van de varkens- en de pluimveehouderij, waarbij is uitgegaan van de situatie dat de dierrechten en de melkquota vervallen in 2015. Ook de milieu-effecten zijn berekend. Op basis van deze analyses zijn de vragen van Kamerlid Polderman van een antwoord voorzien. Lees verder

Waar komt ons voer vandaan?

2 mei 2011

Biologische landbouw moet gebaseerd zijn op levende ecologische systemen en kringlopen, met ze samenwerken, ze behouden en versterken (IFOAM, 2008). Maar waar komt het biologische voer vandaan en waar gaat de biologische mest heen. Een aantal veehouders werkt aan productiesystemen die alleen gebruik maken van regionale input, om zo de kringloop te kunnen sluiten Lees verder

Kwalitatieve monitor Systeeminnovaties verduurzaming landbouw : percepties over voortgang, knelpunten en handelingsopties voor functionele agrobiodiversiteit, gesloten voer-mest kringlopen en integraal duurzame stallen

2 mei 2011

Om inzicht te krijgen in de verduurzaming van de landbouw, is het nodig om, naast cijfers, een beeld te hebben van bewegingen binnen de sector. In dit rapport zijn percepties rondom duurzaamheid, voortgang, knelpunten en handelingsopties beschreven aan de hand van drie systeeminnovaties op basis van interviews met diverse kennisdragers. De drie onderzochte systeeminnovaties staan nog in de voorontwikkelingsfase, maar zullen in de toekomst als het voldoende van de grond komt wel degelijk bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw. Het uiteindelijk vermarkten van duurzaam geproduceerde producten tegen een meerprijs lijkt volgens de respondenten een belangrijke uitdaging om de innovatie daadwerkelijk van de grond te krijgen. Lees verder

Ammoniakemissie uit de landbouw tussen 1997 en 2007

2 mei 2011

De ammoniakemissie uit de landbouw is in de periode 1997-2007 gedaald tot een niveau van 115-120 miljoen kg. De EU-doelstelling voor Nederland van 114 miljoen kg in 2010 is daarmee bijna bereikt. De ammoniakemissie wordt jaarlijks gepubliceerd in de milieubalans en het milieucompendium Lees verder