Onderwerp: Dier

Het gebruik van dierlijke mest is wettelijk beperkt, onder meer door de dierproductierechten die gelden voor pluimvee- en varkenshouders. Dierproductierechten bepalen hoeveel dieren een veehouder mag hebben. Een systeem van melkquota beperkt tot 1 januari 2015 het aantal melkkoeien. Door dieren aangepast voer te geven kan het fosfaatgehalte in de mest dalen. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mest in relatie tot dier.

CR Delta : Veemanager : Mestbeleid

2 mei 2011

NRS Mineraal is een online programma waarmee veehouders een bemestingsplan kunnen opstellen. Het programma is ontwikkeld voor en door rundveehouders en wordt veel gebruikt in de rundveesector Lees verder

Aandacht voor mest verkleint risico op ziekten

2 mei 2011

Mest kan ziektekiemen bevatten. Verslepen van mest, bijvoorbeeld met de laarzen of de trekkerbanden, vormt dan ook een risico voor de verspreiding van dierziekten. Om erachter te komen in welke mate er mest wordt versleept, zijn de looplijnen op 128 melkveebedrijven in kaart gebracht. Het onderzoek werd uitgevoerd door Ed van Eenigen (InterAct) met hulp van studenten van het Van Hall Instituut in Leeuwarden. Lees verder

Ammoniakemissies uit de landbouw in Milieubalans 2006: uitgangspunten en berekeningen

2 mei 2011

Met het oog op de Milieubalans 2006 en de emissieregistratie maakte het LEI een berekening van de ammoniakemissie over 2004, met voorlopige berekeningen over 2005. De berekeningen zijn gemaakt met het mest- en ammoniakmodel (MAM). Uitgangspunten voor de oppervlakte per gewas zijn jaarlijks afkomstig uit de CBS landbouwtelling, als ook de dieraantallen. Voor grasland is per regio (31 stuks) de mate van mesttoedieningssysteem bepaald (zijnde zodembemester, sleufkouter, sleepvoeten); dat is voor bouwland injectie, sleepvoeten, onderwerken in eén of twee gangen Lees verder

Themanummer mest

2 mei 2011

Themanummer van Kennis online over verschillende aspecten van het mestbeleid Lees verder

Wormen vragen slimme aanpak : diergezondheid

2 mei 2011

Wie dieren heeft, moet ontwormen. Maar dan wel graag met beleid. Structureel enkele keren per jaar ontwormen is niet nodig, werkt zelfs resistentie in de hand en is bovendien duur. Met de combinatie van slim omweiden, mestonderzoek en gericht behandelen worden paarden, schapen, geiten en koeien vrij gehouden van deze schadelijke parasieten Lees verder

Effecten in 2006 en 2009 van Mestakkoord en nieuw EU-Landbouwbeleid

1 mei 2011

Juli 2004 is een akkoord met Brussel gesloten over het Mestbeleid na 2006. Het nieuw landbouwbeleid zal ook na 2006 gevolgen hebben voor de landbouw. In opdracht van LNV is een studie uitgevoerd naar de effecten van deze beleidsvoornemens voor 2006. De effecten hebben vooral betrekking op mineralenverbruik en -verliezen, bedrijfseconomische resultaten van veehouderij en akkerbouwbedrijven en het nationale mestoverschot Lees verder

Evaluatie flankerend beleid Meststoffenwet

1 mei 2011

Op verzoek van de Directie Landbouw van het Ministerie van LNV heeft het Expertisecentrum LNV een evaluatie uitgevoerd van het flankerend beleid ter ondersteuning van de meststoffenwet. Lees verder

‘Weg met mao’s en dierrechten’

1 mei 2011

Statistische gegevens voor de ontwikkeling van de mestproductie in Nederland in de periode 1970-2005, de kosten voor handhaving en uitvoering van de Meststoffenwet (Minas; mestafzetovereenkomsten; dierrechten) in de periode 2000-2003, en het verloop van de Nederlandse veestapel in de periode 2000-2015 (schatting). Een en ander op basis van een onderzoek van het LEI naar de effectiviteit van het Nederlandse mestbeleid. LTO concludeert hieruit dat een groot aantal ge- en verboden voor de Nederlandse veehouderij de prullenbak in kan, o.a. de mestafzetovereenkomsten en dierrechten. Voor een groei van de veestapel hoeft niet gevreesd te worden, door allerlei andere belemmeringen en de verwachte krimp als gevolg van marktontwikkelingen in de intensieve veehouderij Lees verder

Stikstofoverschotten in ‘Koeien & Kansen’ en de relatie met nitraatconcentratie in grond- en oppervlaktewater : analyse stikstofoverschotten in 1997-2000 en nitraatconcentraties in 1999-2001

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Sterke daling stikstof en fosfaat in dierlijke mest

1 mei 2011

In 2003 is de hoeveelheid fosfaat in dierlijke mest met ruim 7 procent gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. De hoeveelheid stikstof verminderde met ruim 5 procent. De daling is het gevolg van de inkrimping van de veestapel Lees verder