Onderwerp: Dier

Het gebruik van dierlijke mest is wettelijk beperkt, onder meer door de dierproductierechten die gelden voor pluimvee- en varkenshouders. Dierproductierechten bepalen hoeveel dieren een veehouder mag hebben. Een systeem van melkquota beperkt tot 1 januari 2015 het aantal melkkoeien. Door dieren aangepast voer te geven kan het fosfaatgehalte in de mest dalen. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mest in relatie tot dier.

Mest als waardevolle grondstof : enkele technologische opties

2 mei 2011

Onderzoek naar de mogelijkheden om mest niet als afvalstof te zien, maar als product waarvan iets nieuws gemaakt kan worden. Drie doorbraakopties werden bestudeerd met daarbij de kosten en de baten. Lees verder

CR Delta : Veemanager : Mestbeleid

2 mei 2011

NRS Mineraal is een online programma waarmee veehouders een bemestingsplan kunnen opstellen. Het programma is ontwikkeld voor en door rundveehouders en wordt veel gebruikt in de rundveesector Lees verder

Nieuw mestbeleid 2006

1 mei 2011

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is bezig met de ontwikkeling van een nieuw mestbeleid. Hiertoe gedwongen door de Europese Commissie, omdat die vindt dat het Nederlandse Minas-stelsel te weinig waarborgen geeft voor het nitraatbeleid. Op 1 januari 2006 moet dit nieuwe mestbeleid ingevoerd worden. Veel normen (vooral voor de akkerbouw) zijn nog onbekend Lees verder

Beperking van erosie bij de teelt van snijmais op veehouderijbedrijven = Limiting erosion in fodder maize production in livestock farms

1 mei 2011

In de periode 1999-2001 is in Zuid-Limburg onderzoek gedaan naar beperking van erosie bij de teelt van snijmaïs na drijfmesttoediening in het voorjaar Lees verder

Environmental-economic modelling of novel protein foods : a general equilibrium approach

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Lastige lasten : mogelijkheden voor reductie van (administratieve) lasten voor de landbouwsector

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Effecten in 2006 en 2009 van Mestakkoord en nieuw EU-Landbouwbeleid

1 mei 2011

Juli 2004 is een akkoord met Brussel gesloten over het Mestbeleid na 2006. Het nieuw landbouwbeleid zal ook na 2006 gevolgen hebben voor de landbouw. In opdracht van LNV is een studie uitgevoerd naar de effecten van deze beleidsvoornemens voor 2006. De effecten hebben vooral betrekking op mineralenverbruik en -verliezen, bedrijfseconomische resultaten van veehouderij en akkerbouwbedrijven en het nationale mestoverschot Lees verder

Evaluatie flankerend beleid Meststoffenwet

1 mei 2011

Op verzoek van de Directie Landbouw van het Ministerie van LNV heeft het Expertisecentrum LNV een evaluatie uitgevoerd van het flankerend beleid ter ondersteuning van de meststoffenwet. Lees verder

‘Weg met mao’s en dierrechten’

1 mei 2011

Statistische gegevens voor de ontwikkeling van de mestproductie in Nederland in de periode 1970-2005, de kosten voor handhaving en uitvoering van de Meststoffenwet (Minas; mestafzetovereenkomsten; dierrechten) in de periode 2000-2003, en het verloop van de Nederlandse veestapel in de periode 2000-2015 (schatting). Een en ander op basis van een onderzoek van het LEI naar de effectiviteit van het Nederlandse mestbeleid. LTO concludeert hieruit dat een groot aantal ge- en verboden voor de Nederlandse veehouderij de prullenbak in kan, o.a. de mestafzetovereenkomsten en dierrechten. Voor een groei van de veestapel hoeft niet gevreesd te worden, door allerlei andere belemmeringen en de verwachte krimp als gevolg van marktontwikkelingen in de intensieve veehouderij Lees verder

Stikstofoverschotten in ‘Koeien & Kansen’ en de relatie met nitraatconcentratie in grond- en oppervlaktewater : analyse stikstofoverschotten in 1997-2000 en nitraatconcentraties in 1999-2001

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel