Onderwerp: Dier

Het gebruik van dierlijke mest is wettelijk beperkt, onder meer door de dierproductierechten die gelden voor pluimvee- en varkenshouders. Dierproductierechten bepalen hoeveel dieren een veehouder mag hebben. Een systeem van melkquota beperkt tot 1 januari 2015 het aantal melkkoeien. Door dieren aangepast voer te geven kan het fosfaatgehalte in de mest dalen. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mest in relatie tot dier.

Precision livestock farming ’05

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

CLEAN2,0 : model voor de berekening van stikstof- en fosfaatemissies uit de landbouw, modelbeschrijving

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Actualisering forfaitaire waarden voor gasvormige N-verliezen uit stallen en mestopslagen van varkens, pluimvee en overige dieren

1 mei 2011

Door technische ontwikkelingen en veranderingen in het management zijn de hoeveelheid N in de mest en de gasvormige N-verliezen uit de mest in stallen en mestopslagen veranderd. Het Ministerie van LNV heeft daarom aan de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) gevraagd om de forfaitaire waarden voor N-excreties en voor N-verliezen uit stallen en mestopslagen te actualiseren. Dit rapport beschrijft geactualiseerde waarden voor N-verliezen uit de mest in stallen en mestopslagen van de overige landbouwhuisdieren (varkens, pluimvee en overig vee) Lees verder

Ringonderzoek MINAS-laboratoria

1 mei 2011

In dit ringonderzoek is gekeken naar de verschillen tussen de analyseresultaten van gelijkwaardige mestmonsters. Ook is nagegaan wat de financiële gevolgen voor een varkenshouder kunnen zijn door de variatie in de analyseresultaten Lees verder

Nieuw mestbeleid 2006

1 mei 2011

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is bezig met de ontwikkeling van een nieuw mestbeleid. Hiertoe gedwongen door de Europese Commissie, omdat die vindt dat het Nederlandse Minas-stelsel te weinig waarborgen geeft voor het nitraatbeleid. Op 1 januari 2006 moet dit nieuwe mestbeleid ingevoerd worden. Veel normen (vooral voor de akkerbouw) zijn nog onbekend Lees verder

Beperking van erosie bij de teelt van snijmais op veehouderijbedrijven = Limiting erosion in fodder maize production in livestock farms

1 mei 2011

In de periode 1999-2001 is in Zuid-Limburg onderzoek gedaan naar beperking van erosie bij de teelt van snijmaïs na drijfmesttoediening in het voorjaar Lees verder

Environmental-economic modelling of novel protein foods : a general equilibrium approach

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Lastige lasten : mogelijkheden voor reductie van (administratieve) lasten voor de landbouwsector

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Effecten in 2006 en 2009 van Mestakkoord en nieuw EU-Landbouwbeleid

1 mei 2011

Juli 2004 is een akkoord met Brussel gesloten over het Mestbeleid na 2006. Het nieuw landbouwbeleid zal ook na 2006 gevolgen hebben voor de landbouw. In opdracht van LNV is een studie uitgevoerd naar de effecten van deze beleidsvoornemens voor 2006. De effecten hebben vooral betrekking op mineralenverbruik en -verliezen, bedrijfseconomische resultaten van veehouderij en akkerbouwbedrijven en het nationale mestoverschot Lees verder

Evaluatie flankerend beleid Meststoffenwet

1 mei 2011

Op verzoek van de Directie Landbouw van het Ministerie van LNV heeft het Expertisecentrum LNV een evaluatie uitgevoerd van het flankerend beleid ter ondersteuning van de meststoffenwet. Lees verder