Onderwerp: Dier

Het gebruik van dierlijke mest is wettelijk beperkt, onder meer door de dierproductierechten die gelden voor pluimvee- en varkenshouders. Dierproductierechten bepalen hoeveel dieren een veehouder mag hebben. Een systeem van melkquota beperkt tot 1 januari 2015 het aantal melkkoeien. Door dieren aangepast voer te geven kan het fosfaatgehalte in de mest dalen. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mest in relatie tot dier.

Stikstofoverschotten in ‘Koeien & Kansen’ en de relatie met nitraatconcentratie in grond- en oppervlaktewater : analyse stikstofoverschotten in 1997-2000 en nitraatconcentraties in 1999-2001

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Sterke daling stikstof en fosfaat in dierlijke mest

1 mei 2011

In 2003 is de hoeveelheid fosfaat in dierlijke mest met ruim 7 procent gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. De hoeveelheid stikstof verminderde met ruim 5 procent. De daling is het gevolg van de inkrimping van de veestapel Lees verder

Noodsituatie bij agrarische bedrijven : milieukundige en milieujuridische aspecten van aan- en afvoerbeperkingen van dieren en producten bij agrarische bedrijven

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Kosteneffectieve maatregelen(pakketten) om voor de sectoren vollegrondsgroenten, bollen en veehouderij te voldoen aan MINAS2003-eindnormen

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Hogere veebezetting, minder steun

1 mei 2011

Steeds meer melkveehouders investeren liever in quotum dan in grond. Logisch, want meer quotum levert meer ‘cashgeld’ op. Deze ondernemersgeest dient er goed rekening mee te houden dat het verwachte mest- en zuivelbeleid meer gericht is op extensiveren dan op intensiveren. Het mestbeleid zal afdwingen dat er mestafzetcontracten nodig zijn, misschien zelfs met verplichte mestafzet. De aanpassingen van het EU-landbouwbeleid, de zogenaamde MidTermReview, zijn gericht op verlagen van de prijssteun en het geven van inkomenstoeslagen. Investeren in grond wordt mogelijk “beloond” als de inkomenstoeslagen gekoppeld worden aan ha’s. Dit is nog onzeker Lees verder

Mestverwerking varkenhouderij, Manura 2000, Houbensteyn te Ysselsteyn

1 mei 2011

Precision livestock farming ’05

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

CLEAN2,0 : model voor de berekening van stikstof- en fosfaatemissies uit de landbouw, modelbeschrijving

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Actualisering forfaitaire waarden voor gasvormige N-verliezen uit stallen en mestopslagen van varkens, pluimvee en overige dieren

1 mei 2011

Door technische ontwikkelingen en veranderingen in het management zijn de hoeveelheid N in de mest en de gasvormige N-verliezen uit de mest in stallen en mestopslagen veranderd. Het Ministerie van LNV heeft daarom aan de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) gevraagd om de forfaitaire waarden voor N-excreties en voor N-verliezen uit stallen en mestopslagen te actualiseren. Dit rapport beschrijft geactualiseerde waarden voor N-verliezen uit de mest in stallen en mestopslagen van de overige landbouwhuisdieren (varkens, pluimvee en overig vee) Lees verder

Ringonderzoek MINAS-laboratoria

1 mei 2011

In dit ringonderzoek is gekeken naar de verschillen tussen de analyseresultaten van gelijkwaardige mestmonsters. Ook is nagegaan wat de financiële gevolgen voor een varkenshouder kunnen zijn door de variatie in de analyseresultaten Lees verder