Onderwerp: Opslag

Een intermediair moet opslagen registreren bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland. Een mestopslag kan maar bij één onderneming geregistreerd en in gebruik zijn. Zo zijn er meer regels die gelden voor mestopslag. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestopslag.

Tijdstip van MH-bespuiting in uien en het effect van stikstof en oogsttijdstip op kale uien

19 augustus 2011

In de praktijk zijn er in de bewaring regelmatig problemen met spruitlustige en kale uien. In 2007 heeft PPO-agv in Lelystad twee proeven uitgevoerd: een proef waarin op verschillende tijdstippen MH is gespoten met als doel om na te gaan wat het optimale moment van MH-toediening is; een proef waarin de effecten van stikstofbemesting en oogsttijdstip op het optreden van kale uien zijn onderzocht Lees verder

2.000 kuub uit geknapte mestsilo

1 augustus 2011

Afgelopen vrijdagmiddag knapte in het Groningse Ten Boer een mestsilo uit elkaar. De oorzaak is nog onbekend. Lees verder

Afzet spuistroom in 2009 in orde stellen : thema water

16 juni 2011

Wat moet je als tuinder met grondloze teelten doen om je op de hoogte te stellen met de mestwetgeving. In dit artikel zet de Mestbank alles op een rijtje Lees verder

Slimme mestopslag vermindert emissies

16 juni 2011

Mest is een belangrijke bron van emissies van methaan en lachgas. Onderzoekers bekijken hoe mest het beste kan worden opgeslagen binnen en buiten de stal. Lees verder

Opvang van spuistroom bij substraatteelten onder permanente overkapping : een verhaal met veel facetten [Thema: Nieuw Mestdecreet]

15 juni 2011

In het nieuwe Mestdecreet worden er voor het eerst expliciete passages gewijd aan de teelt op groeimedium. In dit artikel wordt ingegaan op de concrete gevolgen van Artikel 9, paragraaf 2 van het Nieuw Mestdecreet: “Landbouwers die voor de teelt onder permanente overkapping gebruik maken van een groeimedium, moeten ten laatste op 1 januari 2011 beschikken over een opslagcapaciteit die minstens overeenstemt met de spuistroom geproduceerd gedurende zes maanden”. Het is de bedoeling om dit meer concreet te maken via een uitvoeringsbesluit. Daartoe werd er door de VLM al een ‘Task Force Tuinbouw’ samengeroepen waarbij de sector alsook de verschillende administraties hun inbreng konden doen om dit concreet in te vullen. Toen dit artikel werd geschreven (november 2007) was er nog geen norm vastgelegd Lees verder

IRS : Jaarverslag 2008

5 mei 2011

In het jaarverslag is van de volgende projecten een korte verslag opgenomen: 1. Cultuur- en gebruikswaarde van suikerbietenrassen; 2. Verzaaibaarheid; 3. Gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan ingehuld zaad; 4. Beperking schade bodeminsecten; 5. Stikstofbemesting; 6. Effecten grondbewerking; 7. Chemische onkruidbestrijding; 8. Opbrengstprognose; 9. Diagnostiek; 10. Onderzoek naar de oorzaak van gele necrose; 11. Verbetering rendement suikerbietenteelt; 12. Oogst- en reinigingstechnieken; 13. Vorstbescherming en bewaring; 14. Toetsing van witte bietencysteaaltjesresistente suikerbietenrassen bij lage witte bietencysteaaltjesdichtheden; 15. Waardplantstatus groenbemesters voor het geel bietencysteaaltje; 16. Ontwikkeling en resistentiemanagement van pathotypen van het witte bietencysteaaltje; 17. Vermeerdering witte bietencysteaaltjes op winterkoolzaad; 18. Karakteristiek van rhizomanie en resistentiekarakteristiek van rhizomanieresistente rassen; 19. Detectie van Rhizoctonia solani; 20. Geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani; 21. Rhizoctoniaziektewerende gronden; 22. Karakterisering en detectie van fusarium; 23. Bladschimmelwaarschuwingsdienst; 24. Bepaling van de interne bietenkwaliteit via de analyse van perssap met nabij-infraroodapparatuur; 25. Onderzoek naar de optimale bietenkwaliteit voor diverse toepassingen; 26. Milieukritische stoffen in het bietengewas; 27. Kwaliteit van grond en bodem; 28. Toepassingsmogelijkheden van Betacal Lees verder

Cap emissions – and fertiliser costs : timely tips on reducing emissions from farm waste : carbon footprint series

2 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Opslagcapaciteit dierlijke mest sterk uitgebreid

2 mei 2011

In 2007 beschikte 95 procent van de melkvee- en varkensbedrijven in ons land over een opslagcapaciteit voor drijfmest van zes maanden of langer. Daarmee voldoen ze aan het Besluit Opslagcapaciteit Dierlijke Meststoffen (1 juli 2005). Bedrijven die minder opslagcapaciteit hebben, kunnen aan het besluit voldoen door in de wintermaanden mest af te voeren of de dieren langer buiten te houden Lees verder

Co-vergisting van mest in Nederland : beperking van risico’s voor de leefomgeving

2 mei 2011

Onderzoek naar de risico’s van co-vergisters. Ook is gekeken hoe deze risico’s kunnen worden voorkomen. Dit kan soms al met betrekkelijk geringe inspanningen Lees verder

Mestopslag uitbreiden mogelijk perspectiefvol

2 mei 2011

De Koeien & Kansenbedrijven proberen vervroegd aan de mestnormen van 2009 te voldoen. Het project tracht maatregelen te ontdekken, die positief uitpakken voor het inkomen van de veehouders binnen het mestbeleid van 2009. Eén van deze maatregelen is meer mestopslag Lees verder