Onderwerp: Opslag

Een intermediair moet opslagen registreren bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland. Een mestopslag kan maar bij één onderneming geregistreerd en in gebruik zijn. Zo zijn er meer regels die gelden voor mestopslag. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestopslag.

Tijdstip van MH-bespuiting in uien en het effect van stikstof en oogsttijdstip op kale uien

19 augustus 2011

In de praktijk zijn er in de bewaring regelmatig problemen met spruitlustige en kale uien. In 2007 heeft PPO-agv in Lelystad twee proeven uitgevoerd: een proef waarin op verschillende tijdstippen MH is gespoten met als doel om na te gaan wat het optimale moment van MH-toediening is; een proef waarin de effecten van stikstofbemesting en oogsttijdstip op het optreden van kale uien zijn onderzocht Lees verder

2.000 kuub uit geknapte mestsilo

1 augustus 2011

Afgelopen vrijdagmiddag knapte in het Groningse Ten Boer een mestsilo uit elkaar. De oorzaak is nog onbekend. Lees verder

Afzet spuistroom in 2009 in orde stellen : thema water

16 juni 2011

Wat moet je als tuinder met grondloze teelten doen om je op de hoogte te stellen met de mestwetgeving. In dit artikel zet de Mestbank alles op een rijtje Lees verder

Slimme mestopslag vermindert emissies

16 juni 2011

Mest is een belangrijke bron van emissies van methaan en lachgas. Onderzoekers bekijken hoe mest het beste kan worden opgeslagen binnen en buiten de stal. Lees verder

Opvang van spuistroom bij substraatteelten onder permanente overkapping : een verhaal met veel facetten [Thema: Nieuw Mestdecreet]

15 juni 2011

In het nieuwe Mestdecreet worden er voor het eerst expliciete passages gewijd aan de teelt op groeimedium. In dit artikel wordt ingegaan op de concrete gevolgen van Artikel 9, paragraaf 2 van het Nieuw Mestdecreet: “Landbouwers die voor de teelt onder permanente overkapping gebruik maken van een groeimedium, moeten ten laatste op 1 januari 2011 beschikken over een opslagcapaciteit die minstens overeenstemt met de spuistroom geproduceerd gedurende zes maanden”. Het is de bedoeling om dit meer concreet te maken via een uitvoeringsbesluit. Daartoe werd er door de VLM al een ‘Task Force Tuinbouw’ samengeroepen waarbij de sector alsook de verschillende administraties hun inbreng konden doen om dit concreet in te vullen. Toen dit artikel werd geschreven (november 2007) was er nog geen norm vastgelegd Lees verder

IRS : Jaarverslag 2008

5 mei 2011

In het jaarverslag is van de volgende projecten een korte verslag opgenomen: 1. Cultuur- en gebruikswaarde van suikerbietenrassen; 2. Verzaaibaarheid; 3. Gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan ingehuld zaad; 4. Beperking schade bodeminsecten; 5. Stikstofbemesting; 6. Effecten grondbewerking; 7. Chemische onkruidbestrijding; 8. Opbrengstprognose; 9. Diagnostiek; 10. Onderzoek naar de oorzaak van gele necrose; 11. Verbetering rendement suikerbietenteelt; 12. Oogst- en reinigingstechnieken; 13. Vorstbescherming en bewaring; 14. Toetsing van witte bietencysteaaltjesresistente suikerbietenrassen bij lage witte bietencysteaaltjesdichtheden; 15. Waardplantstatus groenbemesters voor het geel bietencysteaaltje; 16. Ontwikkeling en resistentiemanagement van pathotypen van het witte bietencysteaaltje; 17. Vermeerdering witte bietencysteaaltjes op winterkoolzaad; 18. Karakteristiek van rhizomanie en resistentiekarakteristiek van rhizomanieresistente rassen; 19. Detectie van Rhizoctonia solani; 20. Geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani; 21. Rhizoctoniaziektewerende gronden; 22. Karakterisering en detectie van fusarium; 23. Bladschimmelwaarschuwingsdienst; 24. Bepaling van de interne bietenkwaliteit via de analyse van perssap met nabij-infraroodapparatuur; 25. Onderzoek naar de optimale bietenkwaliteit voor diverse toepassingen; 26. Milieukritische stoffen in het bietengewas; 27. Kwaliteit van grond en bodem; 28. Toepassingsmogelijkheden van Betacal Lees verder

Praktijkdag suikerbieten op lichte grond centraal Valthermond, 30 oktober 2008 : achtergrondinformatie

2 mei 2011

In deze brochure wordt achtergrondinformatie gegeven over het project ‘Perceel Centraal’ waarin aandacht voor de variatie binnen percelen, het diagnostisch onderzoek van het IRS naar ziekten, plagen en gebreksverschijnselen bij suikerbieten, de conditie van de bodem, bemesting met stikstof, bestrijding van aantastingen door bladschimmels, bewaring van suikerbieten, en het koppen van de suikerbieten Lees verder

Externe mestopslag: inventarisatie van opslagsystemen en bepaling van ammoniak-, lachgas- en methaanemissies uit deze systemen

2 mei 2011

Uit de emissie-inventarisatie Vlaanderen blijkt dat de landbouwsector een belangrijke bijdrage levert tot de emissies van CH4, N2O en NH3. Een belangrijk aandeel van deze emissies binnen de landbouwsector is gelieerd met de mestproblematiek. Een relatief onbekende factor hierin zijn de emissies uit externe mestopslag. Het is het doel van deze studie om een inzicht te krijgen in de verschillende systemen voor mestopslag en hun aandeel in Vlaanderen, de emissies van CH4, N2O en NH3 voor de verschillende systemen van externe mestopslag en de parameters die deze emissies kunnen beïnvloeden. Daarnaast moeten mogelijke geïntegreerde en kostenefficiënte maatregelen worden voorgesteld om de emissies uit externe mestopslag in de toekomst te verminderen. Lees verder

Optimaal vanuit de opslag : Meilof BV, Smilde

2 mei 2011

Uitrijden vanuit de opslag is de basis voor Meilof. In het groot bij het uitrijden van Avebe-slib, maar ook voor de mest. Het bedrijf heeft geïnvesteerd in opslagcapaciteit om zo constante kwaliteit te kunnen leveren. Lees verder

Opvang spuistroom wordt concreet

2 mei 2011

De opvang en afzet van spuistroom is in het nieuwe Mestdecreet één van de meest opvallende nieuwigheden. Op de grote vraag hoe groot de opvang van spuistroom concreet moet zijn om aan de wetgeving te voldoen, is er nu een antwoord gekomen met het afronden van een uitvoeringstuk Lees verder