Onderwerp: Opslag

Een intermediair moet opslagen registreren bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland. Een mestopslag kan maar bij één onderneming geregistreerd en in gebruik zijn. Zo zijn er meer regels die gelden voor mestopslag. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestopslag.

Opvang spuistroom wordt concreet

2 mei 2011

De opvang en afzet van spuistroom is in het nieuwe Mestdecreet één van de meest opvallende nieuwigheden. Op de grote vraag hoe groot de opvang van spuistroom concreet moet zijn om aan de wetgeving te voldoen, is er nu een antwoord gekomen met het afronden van een uitvoeringstuk Lees verder

Cap emissions – and fertiliser costs : timely tips on reducing emissions from farm waste : carbon footprint series

2 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Opslagcapaciteit dierlijke mest sterk uitgebreid

2 mei 2011

In 2007 beschikte 95 procent van de melkvee- en varkensbedrijven in ons land over een opslagcapaciteit voor drijfmest van zes maanden of langer. Daarmee voldoen ze aan het Besluit Opslagcapaciteit Dierlijke Meststoffen (1 juli 2005). Bedrijven die minder opslagcapaciteit hebben, kunnen aan het besluit voldoen door in de wintermaanden mest af te voeren of de dieren langer buiten te houden Lees verder

Co-vergisting van mest in Nederland : beperking van risico’s voor de leefomgeving

2 mei 2011

Onderzoek naar de risico’s van co-vergisters. Ook is gekeken hoe deze risico’s kunnen worden voorkomen. Dit kan soms al met betrekkelijk geringe inspanningen Lees verder

Mestopslag uitbreiden mogelijk perspectiefvol

2 mei 2011

De Koeien & Kansenbedrijven proberen vervroegd aan de mestnormen van 2009 te voldoen. Het project tracht maatregelen te ontdekken, die positief uitpakken voor het inkomen van de veehouders binnen het mestbeleid van 2009. Eén van deze maatregelen is meer mestopslag Lees verder

Handboek snijmaïs

2 mei 2011

Na gras is snijmaïs het belangrijkste gewas voor de melkveehouderij. Dit handboek beschrijft de actuele stand van zaken over teelt, oogst, voeding en economie van snijmaïs Lees verder

Emissies uit opslag van vaste mest

2 mei 2011

Door de omschakeling naar meer welzijnsvriendelijke huisvestingssystemen produceert men in Nederland meer vaste mest. Om een indruk te krijgen wat de bijdrage zou kunnen zijn aan de emissies van ammoniak, geur en broeikasgassen is een inventarisatie gedaan naar de productie en opslag van deze mest in Nederland. Daarbij is ook de champost meegenomen Lees verder

Bedrijfsgebouwen : hoofdstuk 10

2 mei 2011

Dit hoofdstuk beschrijft de wetgeving, waaraan voldaan moet worden bij het bouwen of verbouwen van agrarische gebouwen. Verder volgt een opsomming van diverse bouwmaterialen, mogelijkheden voor mestopslag en huisvestingskeuzes voor melkvee en jongvee Lees verder

Voorzichtig met stikstof

2 mei 2011

Liever geen stikstof geven in deze tijd van het jaar, tenzij het écht niet anders kan adviseert Henk van den Berg Lees verder

Melkveebedrijf gebruikt biovergister voor algenkweek : Bewaring & Opslag

2 mei 2011

Op het melkveebedrijf Kelstein in het Friese Hallum staan drie tanks, die gebruikt worden voor de co-vergisting van mest. Aan de vergistingsinstallatie is een algenkwekerij vastgekoppeld, waarmee het digestaat (het mengsel van mest en maïs dat overblijft, nadat het biogas eruit is gegist) verder verwerkt wordt Lees verder