Onderwerp: Opslag

Een intermediair moet opslagen registreren bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland. Een mestopslag kan maar bij één onderneming geregistreerd en in gebruik zijn. Zo zijn er meer regels die gelden voor mestopslag. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestopslag.

Mest- en mineralenkennis voor de praktijk : opslagcapaciteit voor dierlijke mest

2 mei 2011

Voor bedrijven waar dierlijke mest wordt geproduceerd is het verplicht een mestopslagcapaciteit te hebben voor de mestproductie van september tot en met februari, dus voor 6 maanden. In deze bijdrage wordt ingegaan op de bepaling van de benodigde opslag en de oplossingen bij een tekort aan opslagruimte Lees verder

Minder fosfor in krachtvoer helpt bij strenge fosfaatnorm

2 mei 2011

Waarschijnlijk wordt de fosfaatnorm op grasland en bouwland de komende jaren strenger. Dit betekent dat sommige bedrijven extra mest moeten afvoeren, omdat de plaatsingsruimte voor fosfaat het mestgebruik beperkt en niet de plaatsingsruimte voor stikstof. In dit artikel is voor 4 Koeien & Kansen-bedrijven het effect van de strenge fosfaatnorm op het inkomen bekeken en de kansen voor fosforarm krachtvoer voor inkomensverbetering Lees verder

Procescertificaat van mestbassins en afdekkingen : het weten waard

2 mei 2011

Kiwa heeft de Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 2344 ‘Advisering verlenging referentieperiode voor mestbassins en afdekkingen voor mestbassins’ bindend verklaard. Op basis van deze BRL 2344 kunnen inspectiebedrijven een procescertificaat verwerven om inspecties uit te voeren onder KOMO-keur Lees verder

Brochure: de teelt van voederbieten op het biologisch bedrijf

2 mei 2011

Deze brochure beschrijft de teeltechniek van biologische voederbieten, de oogst, voederbieten in de voeding van rundvee en de invloed van de teelt op de mineralenbalans Lees verder

Beheersmaatregelen voor de reductie van zilverschurft : patroonanalyse bij 15 biologische aardappeltelers

2 mei 2011

Het onderdeel patroonanalyse in het project beheersmaatregelen voor de reductie van zilverschurft is uitgevoerd bij 15 telers in de pootgoedgebieden van Friesland en Flevoland. Van de 15 geïnterviewde telers zijn er 12 die alleen pootgoed telen, 2 die zowel pootgoed- als consumptieaardappelen telen en 1 die dit jaar overgaat van pootgoed naar consumptie teelt. De interviews hebben tot doel meer duidelijkheid te krijgen over de mate van incidentie van zilverschurft. Ook het effect van factoren als grondsoort, teeltmaatregelen, rasverschillen en bewaring op zilverschurft zijn in de interviews meegenomen. De interviews zijn uitgevoerd in de maand februari en maart, zie bijlage “interviews”. In dit verslag wordt de samenvatting en conclusies behandeld. Lees verder

Clean Meleon elektro 800 roosterschuif : scooterend de roosters schuiven : Veehouderij Techniek poster

2 mei 2011

Beschrijving en beoordeling van een wendbare elektrische roosterschuif van het Duitse Westermann Lees verder

Praktijkdag suikerbieten op lichte grond centraal Valthermond, 30 oktober 2008 : achtergrondinformatie

2 mei 2011

In deze brochure wordt achtergrondinformatie gegeven over het project ‘Perceel Centraal’ waarin aandacht voor de variatie binnen percelen, het diagnostisch onderzoek van het IRS naar ziekten, plagen en gebreksverschijnselen bij suikerbieten, de conditie van de bodem, bemesting met stikstof, bestrijding van aantastingen door bladschimmels, bewaring van suikerbieten, en het koppen van de suikerbieten Lees verder

Externe mestopslag: inventarisatie van opslagsystemen en bepaling van ammoniak-, lachgas- en methaanemissies uit deze systemen

2 mei 2011

Uit de emissie-inventarisatie Vlaanderen blijkt dat de landbouwsector een belangrijke bijdrage levert tot de emissies van CH4, N2O en NH3. Een belangrijk aandeel van deze emissies binnen de landbouwsector is gelieerd met de mestproblematiek. Een relatief onbekende factor hierin zijn de emissies uit externe mestopslag. Het is het doel van deze studie om een inzicht te krijgen in de verschillende systemen voor mestopslag en hun aandeel in Vlaanderen, de emissies van CH4, N2O en NH3 voor de verschillende systemen van externe mestopslag en de parameters die deze emissies kunnen beïnvloeden. Daarnaast moeten mogelijke geïntegreerde en kostenefficiënte maatregelen worden voorgesteld om de emissies uit externe mestopslag in de toekomst te verminderen. Lees verder

Optimaal vanuit de opslag : Meilof BV, Smilde

2 mei 2011

Uitrijden vanuit de opslag is de basis voor Meilof. In het groot bij het uitrijden van Avebe-slib, maar ook voor de mest. Het bedrijf heeft geïnvesteerd in opslagcapaciteit om zo constante kwaliteit te kunnen leveren. Lees verder

Opvang spuistroom wordt concreet

2 mei 2011

De opvang en afzet van spuistroom is in het nieuwe Mestdecreet één van de meest opvallende nieuwigheden. Op de grote vraag hoe groot de opvang van spuistroom concreet moet zijn om aan de wetgeving te voldoen, is er nu een antwoord gekomen met het afronden van een uitvoeringstuk Lees verder