Onderwerp: Uitrijden

Dierlijke mest, zuiveringslib en kunstmeststoffen mogen niet het hele jaar worden uitgereden. Het hangt af van de grondsoort, de mestsoort, het type mest en of het om gras- of bouwland gaat. Er zijn veel regels en daarmee gepaard gaande nieuwsberichten. Hieronder vindt u het laatste nieuws over het uitrijden van mest.

Te snel afbouwen stikstofbemesting kost opbrengst

1 mei 2011

In het nieuwe bemestingsadvies ligt voor de stikstofbemesting meer nadruk op de eerste sneden van het groeiseizoen. In de zomerperiode wordt sneller afgebouwd. Bij verlaagde jaarniveaus wordt geadviseerd alle sneden gelijkmatig te korten. Met het oog op behoud van opbrengst en kwaliteit in het voorjaar kan bij verlaagde jaarniveaus ook gekozen worden voor eenzelfde voorjaarsbemesting en een nog snellere afbouw in de zomer. De totale jaaropbrengst loopt hierdoor echter sterk terug en de kans op kroonroest in de zomer neemt toe Lees verder

Fosfaat- en kalibemesting van gras/klaver kan preciezer

1 mei 2011

Beschrijving van de bemesting met stikstof, fosfaat en kali op gras/klaver bij biologische melkveebedrijven in het project BIOVEEM, en adviezen voor de praktijk. Biologische bemesting van gras/klaver betekent afstemming van de drijfmestgiften op het element waarvoor de minste organische mest nodig is; tekorten voor andere elementen kunnen aangevuld worden met ‘enkelvoudige’ toegelaten meststoffen. Kuilanalyses geven informatie over de fosfaatbemesting en eventuele tekorten aan beschikbaar fosfaat in de bodem Lees verder

Nieuwsbrief nummer 5 – maart 2006

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Best practices bemesting, Akkerbouw

1 mei 2011

Doel van de ‘Best practices bemesting’ die PPO in opdracht van LNV heeft gemaakt is om informatie te bieden aan telers, onderzoek en beleid over de mogelijkheden voor efficiënte stikstof- en fosfaatbemesting binnen de gebruiksnormen die vanaf 2006 gelden. In dit rapport praktijkrijpe maatregelen en maatregelen nog in onderzoek in de akkerbouw Lees verder

Kosteneffectieve maatregelenpakket bij mineralenbeleid verdergaand dan Minas : akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt

1 mei 2011

Het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 worden de beleidsopties toegelicht. Vervolgens worden de modelbedrijven (hoofdstuk 3) en de gehanteerde bemestingsstrategie bij de basis beleidsoptie (Minas 2003) beschreven en de hierbij behorende mineralenoverschotten (hoofdstuk 4). Daarna wordt in hoofdstuk 5 een overzicht gegeven van maatregelen die ingezet kunnen worden bij aanscherping van het mineralenbeleid. In hoofdstuk 6 tenslotte worden per bedrijf pakketten van maatregelen samengesteld om te voldoen aan de verschillende beleidsopties. Per beleidsoptie wordt aangegeven wat de kosten van het maatregelenpakket zijn. Afgesloten wordt met de meest relevante conclusies. Lees verder

‘Gevoelige bodem koesteren’

1 mei 2011

Graslandbeheer en bemesting op het biologische melkveebedrijf van Durk Oosterhof in Drachten (Fr). Alle percelen, op leemachtig zand, worden maximaal benut voor de productie van grasklaver. Op het bedrijf is, in het kader van het Bioveem-project, onderzoek gedaan naar de effectiviteit van dierlijke mest bij verschillende manieren van toedienen (sleepvoetbemester, zodenbemester, bovengronds). Daaruit bleek dat berijden van het land van invloed is op de grasopbrengst; de sleepslangmethode kwam nog als beste uit de bus. Een lagere mestgift kan toch leiden tot een acceptabele opbrengst, mits er voldoende fosfaat en kali in de bodem zit Lees verder

Bemesten op het scherp van de snede : bemesting bij rotatie gras/klaver en voedergewassen

1 mei 2011

In het kader van het Bioveem-project werd op twee biologische melkveebedrijven op zand en klei in Esbeek en Raamsdonk (NB) onderzoek gedaan naar de stikstofmineralisatie na het scheuren van gras/klaver en de drogestofproductie van het volggewas snijmaïs bij verschillende niveaus van bemesting met drijfmest. Voor een betere benutting van de mineralisatie en besparing op drijfmest is het een optie (vooral op droogtegevoelige gronden) om de eerste snede gras/klaver niet te benutten, en eerder te scheuren en te zaaien; voor de snijmaïs is dan minder bemesting mogelijk Lees verder

voedingsbron voor suikerbieten : bemestingstips voor 2002

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Let erop dat alles in de rozen gaat werken

1 mei 2011

Alle groei gaat nu echt van start. Volg deze op de voet, aldus teeltadviseur Dirand van Wijk. In 2006 heeft de rozenteelt er een nieuw middel tegen onkruid bij gekregen: Kerb. Kerb werkt als bodemherbicide en heeft een toelating als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van boomkwekerijgewassen Lees verder

Nieuwe mestregels vergen extra aandacht voor organischestofvoorziening

1 mei 2011

Door het nieuwe mestbeleid kunnen boomkwekers minder organische meststoffen gebruiken. Toch moet de bodemvruchtbaarheid op peil blijven. Champost is een voorbeeld van een organische meststof met een laag stikstof- en fosfaatgehalte. Daardoor is champost een goed alternatief voor rundveemest, dat vooral veel fosfaat bevat Lees verder