Onderwerp: Voer

Dieren hebben voedsel nodig. Wat zij eten heeft invloed op de productie en de samenstelling van de mest. Ondernemers met een agrarisch bedrijf houden een administratie bij over de herkomst, de samenstelling en de bestemming van meststoffen. Zo maken zij inzichtelijk hoe ze omgaan met meststoffen. Hieronder vindt u het laatste nieuws dat te maken heeft met voer en mest.

Orgaplus International verwacht sterke groei : natuurlijke organsche mestkorrels

2 mei 2011

Orgaplus International produceert in Hardenberg bemestingskorrels. Uniek is dat de onderneming in 24 uur kan composteren. Het bedrijf maakt gebruik van reststromen en (droge) mest. Bij het productieproces worden geen natte bijproducten voor diervoeders gebruikt Lees verder

Nikkel belangrijk voor de verwerking van stikstof : het laatste ontdekte essentiële element

2 mei 2011

Traditioneel zijn er 12 hoofd- en sporenelementen waarop de bemesting is afgestemd. Maar ook nikkel blijkt onmisbaar. Dat valt nu nog niet op omdat het als het vervuiling in meststoffen zit. Naarmate die zuiverder worden, kunnen zich problemen gaan voordoen. Nikkel is essentieel voor het functioneren van het enzym dat ureum bruikbaar maakt voor de plant. Ook speelt het een rol bij de kieming van zaden en bij de weerstand tegen ziekten. Veel is echter nog onbekend over dit element. Lees verder

Koppelen van bedrijven nog ‘up to date’

2 mei 2011

In het gebied Veluwe-IJsselvallei is in december 2008 het laatste koppelbedrijven-project afgesloten. Een project duurt echter maar zoveel jaar. Wat is er bereikt en hoe gaat het verder…. Productie van voer van eigen bodem was in het project Koppelbedrijven een belangrijk onderwerp. Het probleem is vaak de productie van krachtvoer – daar zijn vaak grote tekorten die moeten worden aangekocht. Zoals de inventarisatie aantoonde, kan de Veluwe door het vele vee nooit een gesloten kringloop realiseren. Het is onmogelijk de uitwisseling van producten binnen het projectgebied rond te zetten. Bij de westerburen in de Flevopolder is de situatie echter omgekeerd en daarom werd vanuit het project steeds meer die kant op gekeken. Een paar projectdeelnemers met veel dieren hebben afspraken gemaakt met een paar grote akkerbouwers in de polder in plaats van vele kleine afspraken met kleine bedrijven op het oude land Lees verder

Hulpmeststoffen : beschikbaarheid en opname van stikstof in de biologische teelt van zomertarwe

2 mei 2011

In 2007 heeft het Louis Bolk Instituut onderzoek gedaan naar de eigenschappen van 12 hulpmeststoffen die gebruikt kunnen worden in de biologische landbouw. De doelstelling van het onderzoek in het eerste jaar is een zo goed mogelijke karakterisering van de meststoffen, wat betreft nutriënteninhoud en het vrijkomen van minerale stikstof in de bodem, door middel van een veldexperiment. De meststoffen zijn toegepast in een bemestingsexperiment in zomertarwe (Lavett) op zeeklei. Er zijn significante verschillen gevonden in kwaliteit van de tarwe tussen de verschillende meststoffen, maar door de extreme weersomstandigheden (een droog en warm voorjaar heeft gezorgd voor een slechte kieming en uitstoeling van de tarwe) kunnen hier geen harde conclusies uit getrokken worden. Lees verder

Aardbeienteelt vollegrond en het nieuwe mestdecreet

2 mei 2011

Een aantal weken geleden werden de nieuwe MAP-normen voor de aardbeienteelt vollegrond bekend gemaakt. Specifiek voor de aardbeienteelt zijn de vele teeltvormen (klassieke augustusplanting. EVT, vermeerdering, wachtbedden, doordragers) en de opkomst/afwisseling van steeds meer variëteiten die elk hun eisen stellen. De oude regeling van 125 eenheden N/ha volstond niet en vooral bij twee combinaties kwam de aardbeienteler in de problemen. Even een overzicht van de wijziging en hoe we hierop kunnen inspelen Lees verder

Dynamisch voeren belooft veel goed, maar… er valt nog wat te sleutelen!

1 mei 2011

Minder voetzoolproblemen bij vleeskuikens: dat was een doel van twee experimenten van Praktijkonderzoek, eind vorig jaar. Een van de experimenten betrof ‘dynamisch voeren’, waarmee in de praktijk op voerkosten is bespaard en strooiselkwaliteit verbeterde. Reden om het op Het Spelderholt in Lelystad te beproeven Lees verder

Stikstof in de landbouw

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Goed grond- of bronwater zeker als gietwater bruikbaar: beluchten van water wel een vereiste

1 mei 2011

Bij gebruik van bron- of grondwater als gietwater zijn de chemische, fysische en biologische aspecten van belang voor een goede kwaliteit. Het uiteindelijk doel is om water bij de plant te brengen dat bemestingstechnisch gezien voldoet voor die plant. Daarnaast stellen de doseerinstallatie, druppelleidingen en druppelaars nog andere eisen aan de waterkwaliteit Lees verder

voor- en nadelen van vaste en vloeibare mest : er hangt een prijskaartje aan flexibele bemesting

1 mei 2011

Er zijn drie systemen in de glastuinbouw om de bemesting voor de druppelbevloeiing samen te stellen. Dit kan met vaste mest uit zakgoed, vaste mest in zogenoemde ‘big pags’ of via vloeibare mest Lees verder

Biologisch boeren is samen produceren

1 mei 2011

In de biologische landbouw staat het sluiten van (mineralen)kringlopen, door uitwisseling van mest, stro en voer tussen bedrijven, centraal; door aanscherping van de regelgeving wordt deze samenwerking steeds belangrijker. Een overzicht van de huidige en verwachte regelgeving rondom gebruik van biologische mest, voer en stro, en een analyse van de in- en uitgaande mineralenstromen (stikstofstromen) bij de Biologische Producentenvereniging Achterhoek, een samenwerkingsverband van biologische agrarische bedrijven. De uitwisseling van stro, voer en mest is nog lang niet optimaal Lees verder